Renaat Landuyt
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester van Brugge
Postadres: Kantoor Landuyt
Zwijnstraat 3 (Beursplein), 8000 Brugge

Tel: 050/336888
Gsm: 0475/703379

info@renaatlanduyt.be
r.landuyt@skynet.be

Vraag het aan Renaat

Spreekuren:

Volksvertegenwoordiger:
iedere maandagnamiddag om 15 uur in de kantoren van Bond Moyson, Zilverstraat 43, 1ste verdiep, 8000 Brugge

Advocaat:
na telefonische afspraak 050/343634), Zwijnstraat 3 (Beursplein), 8000 Brugge

LINKS

Boekje 'Brief aan de Bruggelingen - info en download te vinden onder de noemer Brugge

Strijd tegen fraude: ‘gedaan met vrijkomen door procedurefouten'.

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) belooft beterschap in de opvolging van fraude nadat gisteren een verdachte in een grote fraudezaak vrijuit mocht gaan wegens procedurefouten. Vorige week werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat moet voorkomen dat fraudeurs de dans ontspringen wegens procedurefouten.

Gisteren mocht een verdachte in een grote fraudezaak beschikken nadat procedurefouten bij het verhoor van een andere verdachte aan het licht waren gekomen. De Belgische staat zag zich zo 75 miljoen euro aan belastinginkomsten door de neus geboord.

Staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez is allerminst opgezet met die gang van zaken en wil dat erop toegezien wordt dat de nieuwe fraudezaken op een degelijke manier behandeld worden.

Vorige week stemde de Kamer daartoe een wetsvoorstel van SP.A-parlementair Renaat Landuyt goed waardoor kleine procedurefouten niet langer garant staan voor een vrijspraak. Verder neemt de Belgische staat ook extra gespecialiseerde strafrechters aan die fraudezaken in goede banen moeten leiden

DM: Gratie verlenen niet meer van deze tijd

'Na verloop van tijd gaan rechters op het genaderecht anticiperen door een hogere straf uit te spreken dan eigenlijk nodig is' Renaat Landuyt (SP.A) justitiespecialist.

Voor gedetineerden die bij deze temperaturen wegsmelten in hun cel is het wellicht een lauwe douche: koning Filip verleent geen collectieve gratie ter gelegenheid van zijn troonsbestijging. Ook het aantal individuele gratiebesluiten blijft dalen. De vraag is niet of het genaderecht verdwijnt, maar wanneer.Het is al twintig jaar geleden dat een Belgische vorst nog eens collectieve gratie verleende naar aanleiding van een feestelijke gebeurtenis. Ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie schonk koning Boudewijn in 1993 alle gedetineerden zes maanden strafvermindering. Volgens minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) is de traditie sindsdien volledig in onbruik geraakt. "De politiek heeft in het verleden de bewuste keuze gemaakt om enkel een onafhankelijke rechter te laten beslissen over vervroegde vrijlatingen. Daarom zijn in 2007 ook de strafuitvoeringsrechtbanken opgericht. Het is dus alleen maar logisch dat de koning geen collectieve gratie meer verleent", zegt Turtelboom. In principe kan koning Filip wel nog individuele graties verlenen, maar het is nog niet duidelijk of de nieuwe vorst van die mogelijkheid zal gebruikmaken. Het aantal individuele gratiebesluiten daalde de afgelopen jaren spectaculair, van meer dan 300 in 2007 tot nog amper 53 vorig jaar. De Grondwet bepaalt dat de koning het recht heeft om straffen die door rechters werden uitgesproken, kwijt te schelden of te verminderen. Wie veroordeeld werd tot een geldboete, een rijverbod of een gevangenisstraf kan dus een genadeverzoek tot de koning richten. In de praktijk worden de verzoeken behandeld door de dienst Genade van de FOD Justitie. Alle dossiers worden vervolgens aan de koning ter ondertekening voorgelegd. Volgens Koen Peumans van de FOD Justitie gaan de meeste genadeverzoeken over verkeersinbreuken. Alvorens een advies op te stellen voor de koning wint de dienst Genade informatie in bij het parket en het parket-generaal, de politie en eventueel de gevangenisdirectie. "Wanneer de koning gratie verleent, komt dat bijvoorbeeld doordat er nieuwe elementen zijn waarmee de rechter bij de veroordeling onvoldoende rekening heeft gehouden. Mogelijk spelen ook elementen mee die dateren van na de veroordeling", zegt Peumans.

Hogere strafmaat

De voorbije jaren lag het genaderecht steeds vaker onder vuur, ook al omdat de koning vaker gratie verleent aan Franstaligen dan aan Nederlandstaligen. Zo zagen in 2010 slechts 6 Nederlandstaligen hun verzoek ingewilligd, tegenover 69 Franstaligen. Anderen menen dan weer dat het genaderecht zorgt voor een kunstmatige verhoging van de strafmaat. "Toen de collectieve gratie nog gangbaar was, gebeurde het regelmatig dat de koning alle gevangenen zes maanden strafvermindering verleende", verklaart sp.a-justitiespecialist Renaat Landuyt, die als voormalig minister van Mobiliteit talloze gratieverzoeken onder zijn neus zag passeren. De gemiddelde strafmaat zou juist moeten dalen, maar dan moet de effectiviteit van de straf wel omhoog. Het genaderecht is uit de tijd." Het thema maakt deel uit van de discussie over de modernisering van het koningschap en zal wellicht op tafel belanden bij de volgende regeringsonderhandelingen.
© 2013 De Persgroep Publishing

Landuyt wil af van rituelen bij justitie.

BRUSSEL «Er zijn twee grote problemen bij justitie. Enerzijds werkt het volledige apparaat te traag. Daarnaast is er het feit dat formalisme geen zin meer heeft.» Dat zei sp.a-justitiespecialist Renaat Landuyt (foto) in De Zevende Dag. De Brugse burgemeester verwees daarmee naar een drugszaak waarbij de hoofdverdachte moest worden vrijgelaten wegens een procedurefout. Zijn advocaat was immers geweigerd bij het verhoor, omdat hij geen toga droeg. De socialist heeft een wetsvoorstel ingediend om dergelijke «wantoestanden» een halt toe te roepen. «Regels, onder meer over het dragen van een toga, zijn nodig om processen eerlijk te laten verlopen.» Maar Landuyt meent dat sommige regels rituelen zijn geworden. «En daar moeten we vanaf.»

Metro NL, 24/06/2013

DM: 'Natuurlijk is dat onrechtvaardig, maar het is nu eenmaal de wet'

Interview - Justitiespecialist Renaat Landuyt (sp.a) pleit voor evaluatie van wet die slachtoffer in plaats van dader belastingen laat betalen

'Iemand moet naar aanleiding
van dit dossier maar eens
opvragen hoeveel geld er
per jaar op deze manier
wordt geïnd'

De wet op registratierechten op vonnissen en arresten is al beter dan vroeger, maar zorgt nog altijd voor onrechtvaardige situaties. Dat zegt advocaat en justitiespecialist Renaat Landuyt (sp.a) in een reactie op het nieuws dat een vrouw 25.000 euro belastingen moet betalen omdat ze werd bestolen.

De wet van november 1989 zegt dat er op vonnissen en arresten boven de 12.500 euro registratierechten moeten worden betaald. In principe moet de veroordeelde die ophoesten. Maar als de veroordeelde onvermogend is, klopt de fiscus aan bij het slachtoffer. Een vrouw uit Oostende is een van de laatste slachtoffers van die wet (DM 8/4). Twee bankbedienden stalen 1,4 miljoen euro aandelen van haar. Het dievenduo kreeg twee jaar cel, maar omdat ze geen geld hebben moet de bestolen vrouw nu zelf ruim 25.000 euro registratierechten betalen aan de fiscus.

Is het normaal dat iemand belasting moet betalen omdat hij bestolen werd?

Landuyt: "Voorafgaand aan de wet van 1989 was het nog veel erger. Toen draaide de winnaar van het proces sowieso op voor de registratierechten. Vervolgens moest die zijn plan trekken en zorgen dat hij zijn geld kon recupereren bij de veroordeelde. Door de wet wordt er nu eerst geprobeerd het geld te verhalen bij de veroordeelde. Pas daarna klopt de fiscus aan bij de eiser."
Met het verhaal uit Oostende tot gevolg. Dat is toch onrechtvaardig?

"Natuurlijk blijft dat onrechtvaardig. Maar het is de wet."

Waar zit de logica van die wet?

"De logica moet je zoeken in belastingen op transacties. Een veroordeling wordt gezien als een soort transactie. En daar moeten belastingen op worden betaald."
Moet de wet gewijzigd worden?

"Zoals gezegd: het is al beter dan vroeger. Maar we zouden een volgende stap moeten zetten waarbij de overheid nooit terugkeert naar de persoon die de rechtszaak won. Want dat is een onrechtvaardige situatie die de overheid zou kunnen vermijden door te delen in het risico."

Komt het vaak voor dat het slachtoffer opdraait in plaats van de dader?

"Advocaten proberen dergelijke misstanden te vermijden door iemand die onvermogend is te laten veroordelen voor één euro provisoir. Maar toch glippen er nog zaken door de mazen van het net.

Misschien moet naar aanleiding van dit dossier iemand maar eens opvragen hoeveel geld er per jaar op deze manier wordt geïnd. En op basis daarvan moeten we ons misschien afvragen of het niet beter is om het gedeelte van de wettekst waardoor het slachtoffer opdraait voor de registratierechten te schrappen."

© 2013 De Persgroep Publishing - 9/04/2013

Landuyt na politiegeweld: "Vreemd gevoel bij hoe onderzoek verliep"

Bewerkt door: redactie −22/02/13, 08u45 − Bron: VRT


© belga.
dm UPDATENaast een Comité P, dat toeziet op de werking van de politie, is er ook nood aan een Comité J, om justitie in het oog te houden. Dat zegt Renaat Landuyt, justitiespecialist van sp.a, in de nasleep van het politiegeweld in Mortsel. Groen-fractieleider Stefaan Van Hecke wil de Hoge Raad voor Justitie inschakelen.

Het VRT-programma Panorama toonde donderdagavond beelden van de dood van Jonathan Jacob. De 26-jarige man, die onder invloed van amfetamines van de straat werd geplukt, overleed in een politiecel na een tussenkomst van het Bijzondere Bijstandsteam. Dat team moest hem overmeesteren zodat een kalmeringsmiddel kon worden toegediend.

Verschil tussen geweld en opdracht
Kamerlid Renaat Landuyt vindt dat een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen het buitensporige geweld en de opdracht die de agenten kregen. "Het is goed dat er onderzoek wordt gevoerd naar het gedrag van de agenten, maar er moet ook aandacht zijn voor de opdracht om het kalmeringsmiddel toe te dienen."

Volgens Landuyt is het de eerste keer dat een magistraat de opdracht geeft om "iemand plat te spuiten". "Iemand die zich agressief opstelt kan administratief worden aangehouden en indien nodig gecolloqueerd, maar bij mijn weten kan een magistraat niet opdragen een kalmeringsmiddel toe te dienen", zegt Landuyt.

De justitiespecialist pleit voor een 'Comité J', een kleine groep onafhankelijke magistraten die niet verbonden zijn aan de hiërarchie, die kan toezien op de werking van justitie. "Nu is het onderzoek gevoerd binnen de Antwerpse magistratuur zelf, en dat geeft een vreemd gevoel", concludeert Landuyt.

Stefaan Van Hecke: "Hoge Raad voor Justitie inschakelen"
De Hoge Raad voor Justitie moet worden ingeschakeld om te onderzoeken of het parket zijn boekje te buiten is gegaan in de zaak, vindt Stefaan Van Hecke, fractieleider van Groen in de Kamer. "Het is evident dat het Comité P moet worden ingeschakeld om het gedrag van de agenten te onderzoeken, maar er moet ook aandacht zijn voor de rol van het parket", zegt hij.

Uit de reportage blijkt immers dat de magistrate die opdracht gaf om Jacob 'plat te spuiten' het proces-verbaal zou hebben aangepast om haar eigen rol te minimaliseren. "Nu onderzoekt de Antwerpse magistratuur zichzelf en dat is niet gezond", aldus Van Hecke. "Er moet een onafhankelijk onderzoek komen door de Hoge Raad, die heeft recent, in onder meer de Fortis-affaire, bewezen een grondig onderzoek te kunnen voeren."

"Werken met wat bestaat"
De Groen-fractieleider staat ook open voor de oprichting van een 'Comité J', zoals onder meer Renaat Landuyt voorstelt, maar wijst erop dat het sowieso nog een tijd duurt voor dat in werking kan treden. "Laat ons in deze zaak het orgaan inschakelen dat al bestaat."

De Hoge Raad is volgens Van Hecke wel onderbemand en verdient dus extra personeel.

Voor de zomer moet pesten in strafwet staan'

Twee voorstellen in Kamer. De nieuwe wet kan voor de zomer van kracht worden.

BRUSSEL - Er groeit een brede politieke consensus om pesten ook buiten de werksfeer strafbaar te maken. Deze week neemt het parlement twee wetsvoorstellen van de SP.A en Open VLD in overweging.
De samenleving reageerde geschokt toen na de zelfdoding van de 14-jarige Inias eind vorig jaar bleek dat de jongen zwaar gepest en zelfs afgeperst werd. De (minderjarige) pester ontsnapte evenwel aan strafvervolging, omdat er volgens het parket geen aantoonbaar oorzakelijk verband was. ‘Pesten' as such is op dit moment niet strafbaar. Als de feiten niet gekwalificeerd kunnen worden als stalking, bedreigingen of (on)opzettelijke slagen en verwondingen, biedt de wet geen soelaas. En daar willen de SP.A en Open VLD iets aan doen.

‘Pesten op het werk is strafbaar, maar in andere omstandigheden niet', legt kamerlid Renaat Landuyt (SP.A) uit. Naar analogie met het misdrijf ‘belaging' of stalking, dat Landuyt in 1998 mee invoerde, wil hij ook ‘pesten' als klachtmisdrijf opnemen in het strafwetboek. ‘Vanuit mijn eigen praktijk als advocaat kan ik getuigen dat het strafbaar maken van belaging erg nuttig is gebleken', zegt Landuyt. ‘Veel slachtoffers worden nu effectief geholpen door politie en gerecht, juist omdat er een concreet beschreven delict bestaat.'

Voor de strafmaat kijkt Renaat Landuyt naar die voor pesten op het werk: een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een geldboete tot 1.000 euro. Als het slachtoffer zich al in een kwetsbare positie bevond – ‘bijvoorbeeld wegens zijn leeftijd, wegens een zwangerschap, een ziekte of een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid' – dan wordt de straf verdubbeld.

Eveneens nieuw: ook andere personen dan het slachtoffer kunnen klacht indienen. Dat is van groot belang voor verwanten van slachtoffers die een wanhoopsdaad pleegden zonder klacht in te dienen. Zowel de echtgenoot, geliefde of nabestaanden kunnen naar de rechter stappen, alsook verenigingen en openbare instellingen zoals scholen.

Eerder kwam ook Open VLD-kamerlid Carina Van Cauter met een gelijkaardig voorstel op de proppen. Het ziet er dus naar uit dat de paarse parlementsleden snel een meerderheid kunnen vinden voor hun wetsvoorstellen. Deze week neemt het parlement de wetsvoorstellen in overweging, in principe kunnen ze dan volgende week al geagendeerd worden in de commissie Justitie. Landuyt: ‘Als alles goed verloopt, moet pesten voor de zomer in het strafwetboek staan.'

CD&V-kamerlid Sonja Becq heeft toch een kanttekening: ‘In plaats van te focussen op straffen, moet de eerste aandacht uitgaan naar preventie, net als bij pesten op het werk.' Dat neemt niet weg, aldus Becq, dat de wetsvoorstellen bespreekbaar zijn.

Ook voor Stefaan Van Hecke van oppositiepartij Groen is het idee zeker bespreekbaar, maar hij waarschuwt wel voor de gevaren van steekvlampolitiek. ‘We moeten opletten dat we niet overreageren op actuele feiten. Grondig reflecteren is aangewezen, zeker omdat er angeltjes om de hoek loeren, zoals de bewijslast die niet altijd evident is in pestsituaties.'

maandag 18 februari 2013, - Auteur: Van onze redactrice Marjan Justaert

Vrijlating na procedurefouten ingeperkt.

In het federaal parlement wordt op donderdag 10 januari een wetsvoorstel van Renaat Landuyt gestemd, dat vrijlatingen op basis van procedurefouten aan banden moet leggen. “Deze wet zal fiasco’s, zoals vrijlatingen omdat ergens een verkeerde datum ingevuld is, aanpakken”, zegt Landuyt.

Door deze wet zal het moeilijker worden voor rechters om strafzaken op een sissier te laten aflopen. "Indien de rechter een procedurefout vaststelt kan hij of zij enkel nietigheid uitspreken als dit zo voorzien is in de wet. Is de nietigheid niet in de wet voorzien dan moet de rechter motiveren waarom een bewijs niet meer kan gebruikt worden, of motiveren er geen eerlijk proces meer kan gevoerd worden. Een voorbeeld is de vrijlating van cannabisboer Patrick Lagrou in 2011. Na enkele dagen voorhechtenis stond die weer op straat, ondanks de vondst van één van de grootste Belgische wietplantages ooit in zijn hangar. De ontdekking van die plantage zou namelijk gebeurd zijn op basis van een ongeldig huiszoekingsbevel. Dit soort zaken willen we in de toekomst voorkomen”, zegt Renaat Landuyt.

“Het komt er eigenlijk op neer dat we een portie gezond boerenverstand in het systeem brengen. Een verkeerd gespelde naam of een foute datum volstaat niet om een verdachte omwille van die fout vrij te laten”, besluit Renaat Landuyt.

donderdag 10 januari 2013

DM: 'Schaf de Staatsveiligheid af'
 


Politici trekken nut van inlichtingendienst in twijfel
Sp.a-justitiespecialist Renaat Landuyt pleit voor een afschaffing van de Belgische inlichtingendienst. 'Die harkt toch maar krantenknipsels en roddels bijeen.' PS-senator Philippe Moureaux ziet alvast geen graten in het voorstel van de Vlaamse socialist. Steven Samyn en Martin Buxant
Landuyt is sinds begin dit jaar burgemeester van Brugge. Maar de advocaat staat vooral bekend als justitiespecialist van zijn partij. De Staatsveiligheid functioneert na enkele hervormingen volgens hem al iets beter dan vroeger. "Maar niet in die mate dat ik ervan onder de indruk ben", klinkt het. "Ik vraag mij echt af of we een instelling zoals de Staatsveiligheid nodig hebben. In een democratie is er nood aan transparantie. Geheime organisaties zoals onze inlichtingendienst zijn niet meer van deze tijd. De dienst dateert nog uit een tijd dat staten in de eerste plaats vijanden van elkaar waren. Concurreren met die paar inlichtingendiensten in de wereld die er wel toe doen, kunnen we niet." Het argument dat je een inlichtingendienst nodig hebt om gevaarlijke organisaties en potentiële terroristen op te volgen, houdt volgens de Vlaamse socialist geen steek. "Net alsof we een Staatsveiligheid nodig hebben om ons tegen terrorisme te beschermen. Dat is eigenlijk opsporingswerk. Het federale parket kan en moet dat doen." Door de Staatsveiligheid af te schaffen, kunnen het federale parket en andere opsporingsdiensten worden versterkt. "Die zullen in elk geval nuttiger werk verrichten dan een dienst die toch maar krantenknipsels en roddels bijeenharkt." Moureaux, PS-senator en minister van Staat, zal naar eigen zeggen niet minder goed slapen als de Staatsveiligheid verdwijnt en het parket meer macht krijgt. "Ik ben destijds als minister van Justitie verantwoordelijk geweest voor de instelling. Veel respect heb ik nooit voor die mensen gehad", klinkt het. "Ze werken vaak op basis van geruchten en zijn altijd aan spelletjes te spelen. Ik heb dat eerlijk gezegd altijd een beetje miserabel gevonden." Door een gebrek aan middelen zijn de agenten van de Staatsveiligheid eigenlijk niet meer dan veredelde scouts, stelt de Franstalige socialist. "Het beste voorbeeld daarvan is het rapport over politici die betrokken zouden zijn bij Scientology."
Meer controle
Groen wil de bevoegdheden van het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, uitbreiden. "Het Comité I moet niet alleen automatisch inzage krijgen in alle rapporten van de Staatsveiligheid, maar ook onverwachte plaatsbezoeken kunnen verrichten", benadrukt Kamerlid Stefaan Van Hecke. "Het parlement moet de Staatsveiligheid controleren en niet andersom. Van Hecke sluit zich aan bij de vraag van N-VA om een openbare hoorzitting te organiseren met Alain Winants, de topman van de Staatsveiligheid en minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld). Volgens N-VA-Kamerlid Ben Weyts hebben "publiek en parlement het recht om minstens te weten welke regels en criteria de Staatsveiligheid hanteert bij de beslissing om politici en partijen te volgen."

© 2013 De Persgroep Publishing

Verdachte vrij door procedurefout

Brusselse magistraat blundert met aanhoudingstermijn in zaak-Priscilla
'Het drama is dat deze blunderende magistraat niet zal worden bestraft' Renaat Landuyt, Justitiespecialist sp.a

Door een procedurefout wandelt de hoofdverdachte in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant langs de grote gevangenispoort naar buiten. De raadkamer verlengde zijn aanhouding met drie maanden in plaats van met een maand. 'Een fout', aldus het Hof van Cassatie.
De advocaten van Johan D.V. waren naar Cassatie getrokken omdat ze meenden dat de kamer van inbeschuldigingstelling in Brussel (KI) zijn aanhouding onterecht met drie maanden had verlengd. Volgens hen kon dat maar met één maand. Het Brusselse parket-generaal was het daar niet mee eens, maar werd gisteren teruggefloten door het Hof van Cassatie. "Die beslissing is bindend. Het arrest moet alleen nog naar de gevangenisdirectie. Vanaf dan is de verdachte een vrij man. Dat kan snel gebeuren", zei Liliane Briers van het parket-generaal in Brussel gisteravond met een diepe zucht. Ze zei het niet met zoveel woorden, maar de manier waarop sprak voor zich: als iedereen zijn werk naar behoren had gedaan, zat de 41-jarige Johan D.V. uit Huizingen vermoedelijk tot aan zijn proces in de cel.
Veld in Dworp
Johan D.V. zat sinds de zomer opgesloten in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen. Een kleine maand eerder had een wandelaar haar lijk gevonden in een veld in Dworp. D.V. was een van de laatsten die Priscilla zagen. Het tienermeisje stierf in zijn woning. Er waren ook nog twee jongens van twaalf en zestien jaar aanwezig. De discussie over de verlenging van zijn aanhouding draait om een wijziging van de kwalificatie van de feiten die aan Johan D.V. ten laste worden gelegd. Onmiddellijk na zijn arrestatie was hij in verdenking gesteld voor doodslag. Voor die kwalificatie kon zijn aanhouding telkens met drie maanden verlengd worden. Alleen: eind november besliste de KI om dat te wijzigen naar onmenselijke behandeling. "Daarvoor moest de hechtenis telkens met een maand worden verlengd", zegt advocaat-generaal Andre Van Ingelgem van het Hof van Cassatie. Desondanks verlengde de KI zijn aanhouding in november wél met drie maanden. Onwettelijk, meenden zijn advocaten. Ze eisten zijn vrijlating. Gisteren kregen ze gelijk. Zijn advocaat Gert Warson bevestigde gisteren het nieuws maar wenste verder geen commentaar te geven. De nieuwe wet die vrijlatingen door procedurefouten moet beperken, haalt in deze zaak helemaal niets uit. Justitiespecialist Renaat Landuyt (sp.a): "Het gaat hier niet om een foute handtekening of een formaliteit die kan rechtgetrokken worden met de nieuwe wet. In deze zaak hebben we te doen met een flagrante fout van de rechter of de procureur zelf. Het is niet de eerste keer en vermoedelijk ook niet de laatste. Het probleem is dat dergelijke blunders van magistraten onbestraft blijven." Landuyt verwijst daarvoor naar een gelijkaardige zaak uit Hasselt waarbij een man die een vrouw in het gezicht schoot, vrijkwam na een procedurefout. "Met parlementaire vragen hebben we al gepolst of daar iemand voor opdraait. Telkens komt er een vaag antwoord. Of met andere woorden: niemand wordt daarvoor berispt of bestraft. In een privébedrijf zou je als werknemer eens zo'n flater moeten begaan. Daar zijn ongetwijfeld gevolgen aan verbonden." Dat Johan D.V. nu op vrije voeten is, betekent niet dat hij ook helemaal vrijuit gaat. Hij zal zich zo goed als zeker moeten verantwoorden voor zijn aandeel. Zijn precieze rol is overigens nog altijd onduidelijk. Uit de autopsie bleek dat Priscilla stikte. De wetsdokter kan niet uitsluiten dat iemand haar verstikte. Maar mogelijk stikte het meisje ook omdat ze een heel grote hoeveelheid slaapmiddelen in haar lichaam had, daardoor bedwelmd raakte en in een houding lag waardoor haar luchtpijp werd afgesnoerd. D.V. en de tieners zouden het meisje die avond alleszins gepest hebben en gedwongen hebben slaapmiddelen, pijnstillers, tabasco en urine naar binnen te werken. Advocaat Karel Claes zei gisteravond dat het niet de bedoeling is dat Johan D.V. terugkeert naar zijn huis waar Priscilla stierf, vlak bij het huis van haar moeder. "Niemand heeft daar belang bij."

© 2013 De Persgroep Publishing

Standpunt

Is er nog wel nood aan een Staatsveiligheid?
Bij de reguliere politiediensten is er voldoende knowhow aanwezig om de nieuwe bedreigingen in kaart te brengen.

Het blijft toch altijd iets komisch in zich dragen, wanneer de baas van de Staatsveiligheid Alain Winants zijn verdediging moet opnemen. Want de wet verbiedt hem ook maar met één woord te spreken over het feit of hij bijvoorbeeld al dan niet oud-politieman Bart De Bie als informant binnen het Vlaams Belang gebruikte. Maar in de hypothese dat hij hem zou gebruikt hebben, zou dat nog niet fout geweest zijn, want kalasjnikovs kopen op de zwarte wapenmarkt is niet meteen een reguliere praktijk voor een verkozen politicus. Gesteld dat Dewinter natuurlijk zoiets zou hebben willen doen, want daar kan de grote baas van de Staatsveiligheid natuurlijk niets over zeggen. En dat dossier op zijn bureau, met de naam van Dewinter op? Dat zouden evengoed de persknipsels kunnen zijn die al over de zaak verschenen zijn. Of misschien wel niet. Of toch weer wel. Het blijft een soms entertainend spiegelpaleis, daar bij de Veiligheid van de Staat. Die dienst is belast met - even ademhalen - "het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen die betrekking hebben op elke activiteit die de inwendige veiligheid van de Staat en het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde, de uitwendige veiligheid van de Staat en de internationale betrekkingen, het wetenschappelijk of economisch potentieel, zoals gedefinieerd door het Ministerieel Comité, of elk ander fundamenteel belang van het land, zoals gedefinieerd door de koning op voorstel van het Ministerieel Comité, bedreigt of zou kunnen bedreigen." Dat is een redelijke carte blanche om mee te werken, zeker voor een dienst die het minst onder toezicht van de parlementaire instellingen en zijn voogdijminister staat. Die weten, zoals uit de verklaringen van oud-justitieminister De Clerck blijkt, vaak van peikes. Er is wellicht een tijd geweest waarin dat nodig was: in volle Koude Oorlog, in de strijd tegen het communistisch gevaar, had iedere westerse natie wel een spionagedienst om dat soort opdrachten te vervullen. Maar de Koude Oorlog is voorbij, en de nieuwe bedreigingen komen meer van religieuze extremisten en fanatici dan van politieke, meer van private bedrijfsspionage dan van een buitenlandse inlichtingendienst. De vraag van de Brugse sp.a-burgemeester Renaat Landuyt en van PS-boegbeeld Philippe Moureaux is daarom ook de moeite van het stellen waard: heeft men in deze tijd en onder deze omstandigheden nog wel nood aan een dergelijke dienst, zeker wanneer er bij de reguliere politiediensten voldoende capaciteit en knowhow aanwezig is om deze nieuwe bedreigingen in kaart te brengen? En kunnen de mensen van de Staatsveiligheid niet beter naar deze politiediensten gedetacheerd worden in plaats van met het notitieboekje in de aanslag te bekijken welke verkozene des volks iemand van een yogabeweging ontmoet?
Yves Desmet

DE TIJD: Het beleid bijsturen komt een procureur niet toe.

Ik mag hopen dat de minister zich houdt aan het regeerakkoord in Brussel, en niet enkel aan het bestuursakkoord in Antwerpen.
Niet de Hoge Raad voor Justitie maar de minister van Justitie zou de Antwerpse procureur Herman Dams op het matje moeten roepen.

Renaat Landuyt is burgemeester van Brugge en justitiespecialist (sp.a).

Studenten merken het niet altijd aan hun cursus staatsrecht of cursus strafvordering, maar sedert 1998 is onze grondwet gewijzigd op het punt van de verhouding tussen politiek en procureur. Tot die datum deden procureurs zowat hun eigen zin in hun eigen arrondissement. Vanaf 1998 is dat niet meer zo. Vanaf die datum is de afspraak dat in onze democratie de minister van Justitie het beleid bepaalt. In artikel 151 van de grondwet staat letterlijk dat het strafbeleid bepaald wordt door de minister van Justitie, en niet door een procureur. Het parlement controleert de minister en roept hem of haar tot de orde als dat moet. De uitspraken van de procureur van Antwerpen zijn een goede aanleiding om vragen aan de minister van Justitie te stellen. Het komt een vast benoemde ambtenaar niet toe te zeggen wat de politiek in het land of in zijn regio zal zijn. Dat is de taak van de verkozenen des volks, meer in het bijzonder de minister van Justitie onder controle van het parlement.

Eigen goesting

Het was ook nodig om dat logisch principe helder in de grondwet te zetten. De zaak Dutroux in de jaren negentig van de vorige eeuw had immers niet alleen duidelijk gemaakt wat de kwalijke gevolgen waren van het naast (en soms tegen) elkaar werken van politiediensten. Er was toen ook de even duidelijke vaststelling dat de procureurs dringend dezelfde prioriteiten moesten hebben. Het bleek dat men in sommige arrondissementen meer bezorgd was om verdwenen kinderen dan in andere. Iedere procureur had zijn eigen prioriteiten. Daarom heeft het parlement toen niet enkel geopteerd voor nationale procureurs om voor sommige zaken direct één en dezelfde politiek over het hele grondgebied te kunnen voeren. Ook werden de procureurs erop gewezen - in de grondwet - dat het gedaan moest zijn met elk op hun grondgebied hun eigen goesting te doen. Want dat was wat vroeger gebeurde. Als strafpleiter wist ik destijds waar het veiliger was drugs te verhandelen, waar de diefstallen 'goedkoper' afgehandeld werden, waar milieumisdrijven niet vervolgd werden, en ga zo maar door. Als ik de procureur van Antwerpen goed heb begrepen, is het beter dat de grote drugstrafieken aanmeren in Antwerpen dan in Brugge, en dat het wijzer is om in stilte te frauderen dan met lawaai op straat te vertoeven. Van Besien Dat een procureur uitleg geeft bij zijn uitvoering van het beleid, valt toe te juichen. Dat hij het beleid wil bijsturen, komt hem echter niet toe. Als ex-kabinetchef van de minister van Justitie - weze het maar één jaar - zou hij toch moeten weten dat de beleidslijnen door de minister worden vastgelegd. Groen-voorzitter Wouter Van Besien vergist zich dan ook als hij denkt dat hij klacht moet indienen bij de Hoge Raad voor Justitie. Hij moet aankloppen bij de minister, die er moet over waken dat de beleidslijnen ook door de procureur van Antwerpen verder worden gevolgd. Ik mag hopen dat de minister zich houdt aan het regeerakkoord in Brussel, en niet enkel aan het bestuursakkoord in Antwerpen. In deze heeft de minister voorrang op het gemeenteraadslid. Het is de minister van Justitie die onder de controle en de goedkeuring van het parlement kan bepalen dat grote fraude of grote drugstrafieken onderscheppen niet meer of minder belangrijk zou zijn. Als dat de bedoeling is, dan moet de minister kleur bekennen in het parlement en ons allen uitleggen waarom ze toelaat dat een procureur afwijkt van het door parlement en regering goedgekeurd nationaal Veiligheidsplan 2012-2015. Aan minister Turtelboom daarom deze boodschap, in de woorden van haar procureur: 'Gedaan met horen, zien en zwijgen.'
© 2013 Mediafin

DM: Landuyt kraakt justitiebeleid van Annemie Turtelboom af

Renaat Landuyt, de justitiespecialist van sp.a, is scherp voor het parcours dat coalitiegenote Annemie Turtelboom (Open Vld) tijdens haar eerste jaar als minister van Justitie heeft afgelegd. "Ik ben zeer ongerust. Eén jaar is natuurlijk kort om iemand te evalueren, maar ik hoop dat Turtelboom al veel voorbereid heeft waar we nog geen weet van hebben", klinkt het in De Zondag. "Ik ben zeer ongerust", benadrukt Landuyt. "Turtelboom dreigt zich aan te passen aan het tempo van het gerecht." De minister kent volgens de socialist ook haar werkveld niet. Dat de liberale excellentie een achtergrond in de economie heeft, hoeft geen nadeel te zijn. "Maar dan moet ze wel de praktijk willen ontdekken." Enig pluspunt is dat ze sterk is in crisiscommunicatie. Het wekt bij Landuyt wel de indruk dat de Open Vld'ster geen economie maar marketing heeft gestudeerd. Landuyt vreest vooral dat de grote justitiehervorming er niet zal komen. "Ik zie na één jaar nog geen stap van uitvoering. De regering heeft al twee keer herhaald dat ze akkoord gaat met de hervorming van het gerechtelijke landschap. De politiek heeft een beslissing genomen en die moet nu uitgevoerd worden. Als je nu nog om adviezen vraagt, is dat vragen om moeilijkheden", aldus de sp.a'er. Turtelboom reageert zeer verbaasd op de uithaal. Haar kabinet benadrukt dat de timing van de hervorming is afgesproken binnen de regering. "Dat is ook altijd zo gecommuniceerd in de kamercommissie Justitie." Ook sp.a-vicepremier Vande Lanotte nuanceert de kritiek van zijn partijgenoot, die zelf kandidaat was om minister van Justitie te worden. "Bij zo'n belangrijke en omvangrijke hervormingen is het logisch dat er adviezen worden gevraagd," luidt het. Het door minister Turtelboom en de regering geleverde werk zorgt er volgens hem voor dat er begin januari teksten zullen neergelegd worden.
© 2012 De Persgroep Publishing

Renaat Landuyt doet een "De Weverke"

BRUSSEL 17/12 (BELGA) = Hoewel hij straks burgemeester van Brugge wordt, zal Renaat Landuyt (sp.a) zich blijven roeren voor een betere Justitie."Ik heb een 'De Wevertje' gedaan en zal dat nog doen", verklaarde hij maandag zijn uitval naar minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) van afgelopen weekend. Landuyt zei in de gratis krant De Zondag te vrezen dat de grote justitiehervorming er niet zal komen. "De politiek heeft een beslissing genomenen die moet nu uitgevoerd worden. Als je nu nog om adviezen vraagt, is dat vragen om moeilijkheden", stelde de sp.a'er. Zijn partijgenoot, vicepremier Johan Vande Lanotte, zei later op de dag dat de Vlaamse socialisten de hervorming van minister Turtelboom volop steunen. Hij noemde het ook logisch dat er bij zo'n grote hervorming adviezen worden gevraagd.
"Het siert Johan Vande Lanotte dat hij de minister in bescherming heeft genomen. Ik zal verder de Justitie in bescherming blijven nemen", reageerde Landuyt maandag in De Ochtend. "Maar het zal zeer opbouwend zijn", voegde het Kamerlid er nog aan toe.
"Ondanks dat je burgemeester wordt, blijf je de politicus die je bent. Wie Renaat Landuyt denkt, denkt Justitie en dat zal zo blijven", duidt de sp.a'er zijn "De Wevertje". LOD/(WDM)

DE TIJD: Geachte minister van Justitie, een eenvoudig bevel volstaat

Iedere griffie heeft een e-mailadres. De lijst met veroordelingen zou kunnen worden doorgestuurd naar 'Brussel'. Maar niemand geeft die opdracht.
Loopt er op Justitie iets mis, dan heeft men analyse en oplossing altijd klaar. Die bestaat steeds uit een groot concept dat nog niet klaar is, maar klaar zal geraken, net na de volgende verkiezingen.

Renaat Landuyt is kamerlid en justitie-expert (sp.a)

Stelt men vast dat er te veel procedurefouten worden gemaakt of dat er te traag wordt onderzocht, dan is de oplossing de 'grote gerechtelijke hervorming'. Grotere gebieden en meer autonomie inzake organisatie door de rechtbanken. Een geroutineerd minister van Justitie legt dan uit waarom de fouten zijn gebeurd (te kleine gebieden, te weinig specialisatie door te kleine gebieden, te weinig autonomie inzake organisatie van de rechtbank) en al die fouten zullen verdwijnen zodra de grote hervorming rond is. Een hervorming die altijd klaar is net na de volgende verkiezingen. Zo kan een volgende minister eenzelfde analyse maken en een nieuwe timing vooropstellen (tot na de volgende verkiezingen, enzovoort). Ondertussen blijft men discussiëren over de grootte van de nieuwe gerechtsgebieden, en vooral over wie er dan baas zal zijn over wat, en of de manager nu een magistraat moet zijn of toch maar een gewone econoom (zoals de huidige minister). Hetzelfde mechanisme kan men toepassen op het probleem van de overbevolking in de gevangenissen. Wellicht herinneren sommigen zich nog de analyse - tekort aan cellen- en de timing van de oplossing - nieuwe gevangenissen tegen 2013 - van de vorige minister. De huidige minister was laatst al tevreden een tweehonderdtal vernieuwde cellen te kunnen aankondigen. Ooit dacht ik dat de huidige minister van Justitie als econome voor heldere, eenvoudige oplossingen ging zorgen.

BOX IN THE BOX

Zo vond ik het sterk hoe ze oorspronkelijk het probleem van de onveiligheid in het Brussels gerechtsgebouw bijna oploste. U zult zich de gewapende ontsnappingen tijdens een zitting herinneren. Inbraak met wegneming van strafdossiers. De analyse was en is dat het historische gebouw vele in- en uitgangen heeft. Het duurde een paar parlementaire vragen om te weten hoeveel. Ik denk dat de laatste telling op 44 eindigde. De oplossing weerklonk na een paar dure studies: een 'box in the box'. Enkel door een soort intern gebouw binnen het historisch erfgoed te maken kon men voldoende beveiligen. En die 'box' ging klaar zijn ... net na de volgende verkiezingen. Het was de verdienste van de minister dat ze inging op mijn jarenoude suggestie om gewoon een aantal deuren van een aantal in- en uithangen te sluiten. Toegegeven, zo'n eenvoudige beslissing laten uitvoeren is niet simpel. Er is immers nog een ander vast gegeven in de wereld van het gerecht. Het is nooit duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is. Anders gezegd, in het 'gerecht' is het zoeken naar een baas. Bijvoorbeeld is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het sluiten van de deuren. Er zijn immers verschillende bazen. Zo is er de voorzitter van het Hof van Cassatie, die voor het gebruiken van sommige in- en uitgangen wellicht de baas is. Zo echter ook de voorzitter van het hof van beroep, maar eigenlijk ook hun hoofdgriffiers. Ergens is er ook minstens één ambtenaar bij de Regie der Gebouwen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de deuren, en er is minstens één ambtenaar bij het ministerie van Justitie verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen van de sleutels. Zo blijven sommige deuren 's avonds ongesloten omdat men niet weet wie ze zou moeten sluiten, laat staan ze 's morgens terug opendoen. Ik vond het dan ook een hele prestatie van de minister toen beslist werd om enkel nog een achttal deuren te gebruiken. Daarvoor is wellicht uren vergaderen van de verschillende diensten nodig geweest. Ik hoopte dat ze het zou volhouden. De reactie van gisteren maakte mij echter ongerust. Toen minister Annemie Turtelboom geconfronteerd werd met vragen omtrent de kwaliteit van ons Centraal Strafregister klonk ze als een minister van Justitie met meer dan een jaar op de teller. Het is alsof na een jaar de econome in haar is bezweken. Net zoals de kwaliteit van het gerechtsgebouw van Brussel, is het probleem van het strafregister al jarenlang bekend. Alle professionelen op de rechtbank weten dat. Alleen, zoals steeds, niemand doet er iets aan. Niemand voelt zich verantwoordelijk. Niemand wordt op zijn verantwoordelijkheid gewezen.

GROTE DATABANK

En zo kan het dat de voorzitter van de onderzoeksrechters van het land zich over het strafregister mag beklagen. Niemand zal hem tegenspreken. Integendeel, de woordvoerder van de procureurs bevestigt. Zo ook de minister, en die voegt er zelfs de oplossing aan toe: we zijn een grote databank aan het maken en die databank gaan we dan verbinden aan het Strafregister, en zo is alles opgelost. En wanneer zal dat opgelost zijn? Uiteraard op het einde van haar mandaat. En zo zal ook hier na die verkiezingen een andere minister zeggen, dat het zijn of haar schuld niet is dat het toch niet gelukt is. De minister zowel als de procureur weet heel goed waar het probleem zich situeert en zegt dat ook: de gegevens worden manueel ingebracht in de databank. Voor de duidelijkheid toch nog even benadrukken wat ze bedoelt: na een veroordeling noteert iemand op de griffie deze veroordeling op een lijst. Die lijst wordt verstuurd naar Brussel, en wordt daar overgetikt. Met andere woorden, het is niet moeilijk te verklaren waarom niet alle veroordelingen tijdig genoteerd worden. En er is niet één keer kans op een menselijke fout (foutieve inbreng) maar minstens twee keer. Alles wordt immers overgetypt. Er is op korte termijn nochtans een oplossing mogelijk. Iedere griffie heeft een e-mailadres, iedere werknemer op de griffie heeft een computer, iedere computer bevat de eenvoudigste software om teksten of tabellen op te stellen. De lijst die opgesteld wordt in de griffie zou kunnen worden doorgestuurd naar 'Brussel'. En toch gebeurt dit niet. Waarom niet? Omdat niemand hier die opdracht geeft. Ik vraag dan ook de minister om gewoon haar dienst op te leggen dat ze werken met mail en courante software om de gegevens door te geven. Als dat geen tijdwinst en correctiewinst zou kunnen zijn. Waarom geeft u dit eenvoudig bevel niet?
© 2012 Mediafin

SP.A wil anonieme kiescampagnes weg
maandag 29 oktober 2012 om 06u50

De SP.A wil een verbod op anonieme verkiezingsadvertenties, zoals de 'Nu anders'-campagne van Antwerpse ondernemers.

Renaat Landuyt (SP.A) © Belga

De SP.A wil een verbod op anonieme verkiezingsadvertenties, zoals 'Nu anders' in Antwerpen. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad.
De SP.A wil dat de Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven die campagne onderzoekt. In een paginagrote advertentie riepen een groep Antwerpse ondernemers vlak voor de verkiezingen anoniem op om "nu anders" te stemmen, wat deed denken aan de N-VA-slogan 'De kracht van verandering'.
In een opiniestuk in De Standaard leggen SP.A-Kamerleden Karin Temmerman en Renaat Landuyt uit waarom de campagne voor hen niet kan. "Deze dure, anonieme advertenties door derden ondergraven het hele systeem van de controle op de verkiezingsuitgaven. Wie het zich kan veroorloven, kan partijen helpen de kiezer te beïnvloeden." (Belga/SD)

 

Alweer hommeles over schadevergoeding Kerk

Schadevergoeding aanvaarden betekent procedure stopzetten

maandag 08 oktober 2012  - Auteur: Yves Yves Delepeleire

RUSSEL - Een slachtoffer van seksueel misbruik dat een schadevergoeding van de arbitragecommissie aanvaardt, belooft daarmee niet meer te procederen op basis van schuldig verzuim. Kan niet, zegt Renaat Landuyt. Hij wil de fout zo snel mogelijk rechtzetten.
‘Bij het opstellen van het arbitragereglement is lang gediscussieerd over de vraag of een slachtoffer dat bij de commissie een schadevergoeding vraagt, ook nog betrokken mag zijn in een procedure op basis van schuldig verzuim', zegt Renaat Landuyt (SP.A). ‘Iedereen was het erover eens dat het een het ander nooit mocht uitsluiten. De bedoeling van de arbitragecommissie was om dader en slachtoffer te verzoenen. Het gaat alleen over de feiten van het misbruik dat gepleegd werd door een priester of broeder.'
‘Het toedekken van dat misbruik, het schuldig verzuim dus, bijvoorbeeld door een bisschop of overste, is nog iets anders. Elk slachtoffer moet het recht blijven hebben om daartegen te procederen. Dat blijkt ook uit het arbitragereglement, althans voor wie het goed meent', zegt Landuyt.

Toch blijken de eerste schikkingen van die arbitragecommissie op het tegendeel te wijzen. Het is Roel Verschueren, zelf slachtoffer van misbruik, die de kat de bel aanbond en Landuyt op enkele betwistbare clausules in de schikking van een ander slachtoffer wees (zie inzet). Verschueren is ook procesvertegenwoordiger voor een grote groep van anonieme slachtoffers in de class action van advocaat Walter Van Steenbrugge.
Landuyt wil deze week zijn collega's samenroepen om de fouten recht te zetten. ‘Wat mij betreft, is dit een groot probleem. Dit was niet de afspraak.'

‘Nieuwe geur van doofpot'
De discussie is niet nieuw. In het voorjaar klaagde de werkgroep Mensenrechten in de Kerk van priester op rust Rik Devillé al aan dat slachtoffers die rechtstreeks met de Kerk een overeenkomst sluiten, dus zonder de tussenkomst van de arbitragecommissie, ook moeten afzien van elke andere gerechtelijke procedure. Devillé had het toen over ‘een nieuwe geur van doofpot', wat de woordvoerder van de bisschoppen ontkende. Het besluit was dat de dadingovereenkomsten van de Kerk ‘niet netjes', maar juridisch in orde waren, omdat het om een vrijwillige overeenkomst tussen Kerk en slachtoffer ging.
Uit vrees dat slachtoffers voor de neutrale arbitragecommissie met hetzelfde probleem zouden worden geconfronteerd, vroeg de werkgroep Mensenrechten in de Kerk in het voorjaar aan de Kamerleden om alle onduidelijkheid weg te nemen. Het antwoord van Renaat Landuyt, Stefaan Van Hecke (Groen) en Carina Van Cauter (Open VLD) liet er geen twijfel over bestaan: letter en geest van de wet is dat slachtoffers geen afstand moeten doen van hun vordering van schuldig verzuim.

‘Wat de Kerk nu doet, is zich dus buiten het kader van het arbitragereglement stellen. De bisschoppen komen hun afspraken niet na', zegt Landuyt.
Beter opletten
‘Het enige wat ik kan zeggen, is dat de arbitragecommissie een onafhankelijk orgaan is', zegt Tommy Scholtes, de woordvoerder van de bisschoppenconferentie. ‘Juristen van zowel de Kerk als de staat hebben alle teksten opgesteld. Als er toch problemen zijn, moeten die juristen opnieuw samenzitten.'
Of anders gezegd: politici zoals Landuyt hadden maar beter moeten opletten? ‘Neen, het arbitragereglement is duidelijk', zegt Landuyt. ‘Het contract van de schikking is een gevolg van dat reglement. Niemand had verwacht dat daarmee nog problemen zouden rijzen. Bovendien heb ik het contract pas onlangs gezien, omdat de eerste slachtoffers nu pas worden uitgekeerd.'
Verschueren hoopt niet alleen dat de praktijken worden gestopt, maar dat slachtoffers die hun handtekening al hebben gezet, ook de kans krijgen om hun overeenkomst te herbekijken. ‘Dat laatste wordt moeilijker', zegt Landuyt.

Volgens Renaat Landuyt, justitie-expert en kamerlid voor de SP.A: ‘Sancties bij justitie onbestaande’

Kamerlid Renaat Landuyt (SP.A) vreest dat geen enkele magistraat verantwoordelijk zal worden gesteld voor de blunder waardoor Davy S. woensdag werd vrijgelaten.

Het parket moest gisteren met het schaamrood op de wangen toegeven dat het Hasseltse gerecht een blunder van formaat maakte. Davy S., een 24-jarige man uit Houthalen die wordt verdacht van poging tot moord op zijn ex-vriendin, moest woensdag worden vrijgelaten door een procedurefout. De raadkamer had zich vergist bij het verlengen van zijn aanhouding. Het parket merkte die vergissing niet op, en liet na om in beroep te gaan.

'Het is een zwarte dag voor Justitie', zei parketwoordvoerder Robrecht De Keersmaecker gisteren. 'Deze vergissing had niet mogen gebeuren.

Maar of de flater ook een staartje krijgt voor de betrokken magistraten, is lang niet zeker. Volgens Renaat Landuyt, justitie-expert en kamerlid voor de SP.A, worden er bijna nooit magistraten op de vingers getikt. 'Binnen een jaar is dit niemand zijn schuld.'

Twee jaar geleden werd in Brussel door bijna exact dezelfde procedurefout de man vrijgelaten die Patricia Lefranc met zuur verminkt had. 'Als er toen een sanctie was geweest voor de magistraten, zou dit niet opnieuw zijn gebeurd', zegt Renaat Landuyt. Hij pleit voor een extern toezichtorgaan voor Justitie, vergelijkbaar met het Comité P dat de politiediensten controleert. 'Het wordt tijd dat Justitie van haar fouten leert.'

Landuyt vindt ook dat een procedurefout in België veel te zware gevolgen heeft. 'De formele regels zijn opgesteld met een doel. Als die doelstelling niet in gevaar is, heeft het geen zin om de hele procedure nietig te verklaren en de verdachte vrij te laten.'

De commissie Justitie zat al samen met de voorzitter van het Hof van Cassatie en andere topmagistraten om de gevolgen van procedurefouten te verminderen, aldus Landuyt. 'Justitie zou eigenlijk bij iedere procedurefout een evenredigheidstoets moeten doen: weegt de vrijlating van verdachten wel op tegen de beperkte schending van hun rechten van verdediging?'

© 2012 Corelio

DS: 'Minister mag geen beleid à la carte voeren. 

Initiatief van Turtelboom om Belkacem in cel te houden roept vragen op
'Dit dossier is tekenend voor het falende strafuitvoeringsbeleid, dat elk afschrikkend effect heeft verloren' Sophie De Wit (N-VA)
De Wetstraat reageert kritisch op de beslissing van minister Turtelboom om Fouad Belkacem in de gevangenis te houden.
Van onze redactrice
Wat de raadkamer straks ook beslist over de verdere aanhouding van Fouad Belkacem, de woordvoerder van de radicale moslimvereniging Sharia4Belgium, 's mans lot is al bezegeld. Vrij komt hij niet. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) kondigde zondag aan dat Belkacem nog minstens zes maanden opgesloten blijft op basis van een vroegere veroordeling (DS 11 juni). 'Daarmee gaat Turtelboom lijnrecht in tegen een rondzendbrief die stelt dat korte gevangenisstraffen niet worden uitgevoerd', klagen Belkacems advocaten aan. Volgens hen voert de minister campagne op de kap van hun cliënt.
Juridisch gezien is er geen vuiltje aan de lucht: Turtelboom mag op eigen houtje afwijken van de rondzendbrief van 17 januari 2005. Het gaat hier immers om de uitvoering van een eerder uitgesproken veroordeling, en het basisprincipe van de strafrechtelijke keten (vervolging, berechting, strafuitvoering) is dat uitgesproken straffen uitgevoerd worden. Maar politiek gezien is het een andere zaak. Verschillende Kamerleden stellen zich vragen bij de 'beslissing à la carte'. De minister mag zich vandaag in de commissie-Justitie aan een batterij vragen verwachten.
'Het is zeer terecht dat die man in de cel blijft, maar het zou geen uitzondering mogen zijn', vindt Sophie De Wit (N-VA). 'Dat de minister een gemediatiseerd symbooldossier nodig heeft om iemand vast te zetten, is wraakroepend en tekenend voor het falende strafuitvoeringsbeleid, dat elk afschrikkend effect heeft verloren. In Nederland wordt elke straf, hoe klein ook, uitgevoerd. Daar moeten we naartoe.'
Ook Stefaan Van Hecke (Groen) waarschuwt voor een arbitrair strafuitvoeringsbeleid. 'Vermoedelijk zijn er nog uitzonderingen geweest, maar ik zou dat toch graag geobjectiveerd zien.' Hij stelt voor bepaalde gevangenisplaatsen te reserveren voor kortgestraften. Dat moet een signaal zijn voor de magistratuur, zodat de rechters op hun beurt realistischere straffen uitspreken.
Eenzelfde geluid valt te horen bij de meerderheidspartijen. Renaat Landuyt (SP.A): 'Je kunt niet de ene dag een rondzendbrief negeren en hem de volgende dag weer toepassen. Dit is geen pleidooi voor laksisme, integendeel: de minister kan beter stoer optreden in alle zaken, zodat alle korte straffen uitgevoerd worden en we de spiraal van opbod doorbreken.'
'Natuurlijk is het belangrijk dat straffen effectief uitgevoerd worden, maar een kortzichtige, individuele behandeling van dossiers kan niet, vindt Sonja Becq (CD&V). 'Als de minister een uitzondering maakt op een algemene richtlijn, dan moet dat op basis van objectieve criteria gebeuren.'
Uitzonderlijk geval
Volgens het kabinet-Turtelboom zíjn de criteria duidelijk: er wordt afgeweken van de rondzendbrief in het kader van het algemeen belang en de publieke veiligheid. 'Uitzonderlijke gevallen vereisen uitzonderlijke maatregelen', legt Turtelbooms woordvoerster uit. 'Over Sharia4Belgium lopen heel wat klachten binnen, dat het niet louter gaat om een "dreiging" is vrijdag wel bewezen. Natuurlijk hopen wij ooit de rondzendbrief te kunnen intrekken en elke straf te laten uitvoeren, maar dat is niet realistisch op korte termijn.'
De tenlastelegging waarvoor Belkacem vandaag voor de raadkamer verschijnt, luidt 'aanzet tot haat en geweld tegen mensen van een ander geloof'. Hij lanceerde zijn oproep via een YouTube-filmpje, nadat een vrouw in nikab een politieagent een kopstoot had gegeven tijdens een identiteitscontrole in Molenbeek.
© 2012 Corelio

LANDUYT:"Over misdrijven onderhandel ja niet"


VRT
zo 03/06/2012 - 15:10 SP.A-Kamerlid Renaat Landuyt vindt dat minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) de nieuwe regeling rond de bredere minnelijke schikking moet aanpassen. "Een misdrijf wegvegen omdat je kan betalen is een stap te ver", zegt hij in "De zevende dag". 
De nieuwe wet over de minnelijke schikking, die gestemd werd in mei vorig jaar, breidt de bestaande regeling aanzienlijk uit. Niet enkel in fraudezaken, maar ook bij onder meer computermisdrijven, bendevorming en diefstallen, zullen verdachten een schikking kunnen aanvragen, waardoor ze dus niet meer voor de rechter moeten verschijnen. Minister Turtelboom heeft nu een rondzendbrief klaar die ertoe moet leiden dat de wet overal op dezelfde manier wordt toegepast.
Landuyt vindt evenwel dat de omzendbrief aangepast moet worden, "want nu bevat die de maximale interpretatie van de wet". "Ten tweede moeten we de wet op één vlak bijsturen, namelijk dat alles altijd moet voorgelegd worden aan een rechter", zo zegt de SP.A'er. In de regeling die nu voorligt, komt er geen rechter aan te pas als alle betrokken partijen akkoord gaan met de schikking. Er wordt daarom wel eens gezegd dat het neerkomt op het "afkopen" van de straf.
"Ik voorspel u wat er gaat gebeuren: het kleine grut zal op de rechtbank komen, terwijl de grote criminelen even gaan onderhandelen met de procureur", aldus Landuyt. "Over misdrijven drijf je geen handel. Een misdrijf wegvegen omdat je kan betalen is een stap te ver."
Open VLD verdedigt de wet. "In de pers lijkt het alsof het de bedoeling zou zijn om de rode loper uit te rollen voor witteboordcriminelen. Neen, wat wij willen bereiken is dat als je bijvoorbeeld het slachtoffer bent van een woninginbraak, het dossier niet zonder gevolg blijft en de schade vergoed wordt door de dader", zegt Kamerlid Carina Van Cauter .

Collectieve schadeclaims en groepsvorderingen in stroomversnelling

'Machtige bedrijven mogen niet langer profiteren van de onmacht van individuen'

Slachtoffers die dezelfde schade hebben geleden, moeten als groep naar de rechter kunnen stappen. De class action is dichterbij dan ooit, met 'dank' aan de energieoorlog.
Van onze redactrice
Na jaren gepalaver is ons land dichtbij een doorbraak op het vlak van class actions, het op Amerikaanse leest geschoeide systeem van collectieve schadeclaims. De vraag naar class actions komt steevast bovendrijven bij zaken met talloze (potentiële) slachtoffers - denk aan het faillissement van Lernout & Hauspie, het Citibankproces of het asbestproces tegen Eternit.
De meerderheidspartijen, met de SP.A op kop, engageren zich om voor het einde van de legislatuur een en ander in een wet te gieten. Kamerlid Renaat Landuyt (SP.A) kleeft er een strakkere deadline op. 'Tegen het einde van de indexeringstop inzake energieprijzen (eind dit jaar, red.) is er best een wettelijke basis voor class actions', luidde het in zijn 1 mei-toespraak in Brugge. De hevige oorlog tussen de regering en de energieleveranciers is volgens de socialisten 'het beste bewijs' dat mensen collectief hun belangen moeten kunnen verdedigen. 'Klanten die van leverancier veranderen, moeten vaak twee keer een verbrekingsvergoeding betalen: één voor gas en één voor elektriciteit', illustreert Landuyt. 'Dat is nonsens, maar die mensen reageren zelden omdat het over te weinig geld gaat. We moeten de krachten bundelen om machtige bedrijven niet langer te laten profiteren van de onmacht van individuen.'
Minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (SP.A) kondigde eerder al aan dat hij er vaart achter wil zetten (DS 7 april). Maar hij waarschuwt voor excessen: 'We mogen niet verzeild raken in Amerikaanse toestanden waarbij mensen een vergoeding vragen die 300 keer hoger ligt dan de schade.' De criteria van de class action moeten nog op punt gesteld worden. Eén van die criteria draait om de vraag 'wie doet mee?' Maken alle slachtoffers automatisch deel uit van het collectief belang en moeten ze zich uitschrijven als ze niet mee willen procederen (opt out-systeem), of moeten ze zich expliciet melden om mee te kunnen doen (opt in-systeem)? Een opt out kan ervoor zorgen dat ook minder alerte gedupeerden kunnen meegenieten, maar in andere gevallen - de lekkende borstimplantaten bijvoorbeeld- biedt een opt in het voordeel dat alleen slachtoffers die dat echt willen, zich bekend kunnen maken.
Verenigingen
Ook in het parlement wordt naarstig gewerkt aan het mogelijk maken van groepsvorderingen, zij het op het niveau van de verenigingen. In de kamercommissie Justitie ligt een wetsvoorstel van de groenen en Landuyt op tafel dat verenigingen het recht geeft om vanuit hun statutair belang op te treden als vereniging. Ook Christian Brotcorne (CDH) heeft een soortgelijk voorstel.
Na een batterij hoorzittingen over het onderwerp, maakt de linkerzijde voor het eerst een reële kans om een meerderheid te vinden voor de wetsvoorstellen. Achter de schermen sleutelen de partijen druk aan amendementen om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.
'In het verleden zijn er een aantal uitzonderingen toegestaan - bijvoorbeeld bij inbreuken op de racismewetgeving, voor bepaalde consumentenzaken of als er sprake is van milieuschade op grote schaal - maar er is nood aan een structurele regelgeving voor verenigingen', verklaart justitiespecialist Stefaan Van Hecke (Groen). Die moet huurdersverenigingen, armoedevzw's, enzovoort, het recht geven om naar de rechter te trekken. De verenigingen zijn vragende partij, de bedrijfswereld staat evenwel huiverachtig tegenover een uitgebreid vorderingsrecht.
Alvast aan Vlaamse kant zijn de meeste commissieleden niet tegen het idee, maar hebben ze nog heel wat bedenkingen. Sonja Becq (CD&V): 'Zo is er nog geen sluitend antwoord op de schadeloosstelling van een vereniging.' Volgens Sophie De Wit van de N-VA is het bovendien afwachten wat Europa doet, want ook daar wordt een vorderingsrecht voor verenigingen uitgedokterd.

© 2012 Corelio

DE TIJD: Milquet gaat 'onredelijke Raad van State' hervormen

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) bereidt een hervorming van de Raad van State voor. De Raad kreeg de jongste tijd veel kritiek wegens 'onredelijke uitspraken'.

Kamerlid Renaat Landuyt (sp.a) verweet de Raad van State deze week 'onredelijkheid' naar aanleiding van de vernietiging van het ontslag van een politieagent die de vader van een vermiste vrouw chanteerde. Dat gebeurde op basis van vormfouten. Om dezelfde reden stuurde Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) Milquet een brief. Hij eist dat de Raad snel hervormd wordt. Milquet verklaarde gisteren in de Kamer dat ze een wetsontwerp voorbereidt. Dat is bijna klaar. De Raad van State is een bestuurlijk rechtscollege dat bestuurshandelingen die in strijd zijn met hogere rechtsregels schorst of vernietigt. Peeters wil nu dat de Raad meer zou kunnen doen dan dat. Het college zou de overheid de kans moeten kunnen geven om een vormfout - een fout in de procedure - te herstellen, vindt hij. 'In Nederland kan dat al een tijdje en het werkt.' Paul Hellin, de persmagistraat van de Raad van State, volgt Peeters. 'Wij willen alle hervormingsvoorstellen constructief bekijken', zegt hij. 'De mogelijkheid om een vormfout te herstellen kan maanden tijdswinst opleveren. Want de overheid moet geen tweede keer de beslissingsprocedure doorlopen.' Paul Van Orshoven, hoogleraar gerechtelijk recht aan de KU Leuven, noemde dit op Radio 1 een nochtans 'overbodig voorstel'. 'Om de problemen op te lossen moet de Raad gewoon sneller werken.' Dat hoort Helin niet graag. 'De Raad kan moeilijk sneller werken', zegt hij. 'Tussen het binnenkomen van een stuk en een rechterlijke beslissing zit al gauw twee jaar. Dat lijkt lang, maar het gaat om belangrijke zaken waarbij zowel de partijen als de rechters de tijd moeten krijgen om de feiten te bestuderen.' Het toekennen van een schadevergoeding aan een benadeelde partij is een ander voorstel van Peeters. Zo zou een onwettige beslissing omwille van het algemeen belang toch kunnen doorgaan. Daarvoor moet de grondwet gewijzigd worden. Die staat enkel rechtbanken toe schadeclaims af te handelen. Ook de Raad van State moet dat kunnen, vindt Peeters.

VREEMDE UITSPRAKEN RAAD VAN STATE
In 2003 schorste de Raad de bouwvergunning van een windmolenpark in zee. Een 80-jarige vrouw had een klacht ingediend omdat haar uitzicht verstoord zou worden. In Antwerpen werden de werken aan de tramlijn Deurne-Wijnegem in 2011 stilgelegd omdat er geen milieu-effectenrapport was opgesteld. Een jaar eerder moest de stad een ambtenaar weer aannemen die vijf jaar loon had gekregen zonder te werken.
© 2012 Mediafin

«Nietigverklaring is middeleeuwse rechtspraak»

Brussel De vernietiging van het ontslag van een veroordeelde politie-inspecteur is «een illustratie van ons middeleeuws formalisme». Dat zegt kamerlid Renaat Landuyt (sp.a). De uitlating van de Vlaamse socialist komt er naar aanleiding van een nietigverklaring door de Raad van State. Dat adviesorgaan had het ontslag van een voor afpersing veroordeelde politie-inspecteur vernietigd. De veroordeelde agent is namelijk Nederlandstalig en dus moet hij in de tuchtprocedure gehoord worden in zijn eigen taal of door iemand met een tweetaligheidsattest. De politiedirecteur die het onderzoek voerde, beschikte echter niet over het juiste taalbrevet. Bevoegd minister Milquet besloot de veroordeelde agent wel te schorsen. Landuyt pleit ondertussen voor één algemene regel op basis waarvan de nietigheid in de toekomst kan worden uitgesproken.n
Metro 17/04/2012

Ruim honderd mensen vragen schadevergoeding na misbruik

Brussel In vier weken tijd hebben al 108 mensen online een aanvraag ingediend om een schadevergoeding te krijgen omdat ze seksueel misbruikt zijn door een geestelijke. Die aanvraag gebeurt bij het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik, waar slachtoffers van feiten die verjaard zijn, kunnen aankloppen. De aanvragen zullen nu doorgestuurd worden naar een arbitragecommissie, meldde Karine Lalieux (PS), voorzitster van de bevoegde parlementscommissie. In die parlementaire commissie moeten ook de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie uitleg komen geven, zo vroeg commissielid Renaat Landuyt (sp.a) gisteren. Landuyt klaagt aan dat er in het federaal veiligheidsplan onvoldoende rekening wordt gehouden met de aanbevelingen van de commissie. Ook CD&V en N-VA vragen dat de ministers toelichting komen geven.

/// www.centrum-arbitrage-misbruik.be

Metro NL, 07/03/2012

Arbitragecommissie over seksueel misbruik in Kerk kreeg nog geen aanvragen
 
Arbitragecommissie over seksueel misbruik in Kerk kreeg nog geen aanvragen dinsdag 07 februari 2012 om 16u52 (Belga)
Bij de arbitragecommissie die zich buigt over verjaarde dossiers van seksueel misbruik in de Kerk, zijn er voor half 5 nog geen aanvragen ingediend. "We raden mensen ook aan om rustig hun tijd te nemen om dat te doen", aldus Renaat Landuyt (sp.a), die als verslaggever van de bijzondere commissie Seksueel Misbruik het dossier opvolgt.
Vandaag was de eerste dag dat slachtoffers een dossier kunnen indienen bij de arbitragecommissie. Dat kan nog tot en met 31 oktober. "We raden de mensen aan om de tijd te nemen om het formulier rustig en grondig in te vullen", aldus Landuyt. Er wordt een beslissing genomen op basis van de "waarachtigheid" van de aanvraag. De bedoeling is dat er binnen de zes maanden een uitspraak is. Schadevergoedingen kunnen oplopen tot 25.000 euro. Op dit moment wordt er nog gezocht naar kandidaten die als arbiter willen zetelen.

Meer informatie op de website van het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik: www.centrum-arbitrage-misbruik.be. (KME)
Bron: Belga
 

Renaat Landuyt is meer dan tevreden met wat er uit de bus is gekomen.

HLN: KERK VERGOEDT SLACHTOFFERS SEKSUEEL MISBRUIK

Eindelijk geeft de Kerk toe dat ze verantwoordelijk is en dat excuses alleen niet volstaan Carina Van Cauter Als de daders bekend zijn en nog leven, zullen we hen eerst aanspreken. Ook aan Vangheluwe zal gevraagd worden om bij te dragen (Open Vld) Antwerps bisschop Johan Bonny

Wie als minderjarige door een priester werd misbruikt of verkracht, kan dankzij een nieuwe procedure toch een schadevergoeding van 2.500 tot 25.000 euro krijgen, ook al is de zaak al lang verjaard. Dat zijn de Kamer en de Belgische bisschoppen overeengekomen. De bewijslast voor het slachtoffer is bovendien erg soepel. De factuur voor de Kerk kan oplopen tot 10 miljoen euro. "Eindelijk geeft de Kerk toe dat ze moreel verantwoordelijk is", zegt Carina Van Cauter.

Ruim één jaar na de eerste hoorzittingen heeft de Bijzondere Commissie voor Seksueel Misbruik in de Kamer dan toch een doorbraak bereikt in de onderhandelingen met de bisschoppen en de congregaties. "Een historische doorbraak", zegt Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter. "Eindelijk geeft de Kerk toe dat ze moreel verantwoordelijk is voor het leed dat is aangericht en dat verontschuldigingen alleen niet volstaan. Voor de slachtoffers is dit ook een zeer belangrijke doorbraak omdat ze tot nu toe nergens terecht konden." Ook sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt is meer dan tevreden met wat er uit de bus is gekomen. "Op twee vlakken is een impasse doorbroken: de verjaring wordt opgeheven zodat ook oude feiten een compensatie kunnen krijgen en de bewijslast voor feiten in zo'n ver verleden wordt versoepeld, zodat een compensatie ook kan zonder hard bewijs." Wat is er precies met de Kerk afgesproken? Er komt een Centrum voor Arbitrage, een speciale rechtbank, die zich over de dossiers zal buigen. Dat centrum wordt ondergebracht op neutraal terrein in de gebouwen van de Koning Boudewijnstichting en zal bestaan uit vijf permanente arbiters die worden aangewezen door de Kamer en de Kerk. Slachtoffers die minderjarig waren bij het begin van de feiten en die niet meer bij justitie terechtkunnen omdat hun zaak verjaard is, kunnen via een standaardformulier tot 31 oktober 2012 bij het centrum een schadevergoeding aanvragen. De arbiters kunnen een schadevergoeding toekennen tussen 2.500 en 25.000 euro. "Al zijn hogere schadevergoedingen ook mogelijk als zou blijken dat 25.000 euro niet in proportie staat tot de geleden schade, bijvoorbeeld voor iemand die arbeids-onbekwaam is geworden", zegt Carina Van Cauter.

10 miljoen

De bewijslast voor de slachtoffers is bovendien versoepeld. "Een verhaal met een hoge waarschijnlijkheid, gesterkt door vermoedens en getuigenissen volstaat, ook als er geen staalharde bewijzen zijn", zegt Carina Van Cauter. "Dat is een groot verschil met de procedure in Nederland, waar de Kerk pas over de brug komt na een schriftelijke bekentenis van de dader." De Kerk heeft zich ertoe verbonden de slachtoffers binnen de drie maanden na de uitspraak uit te betalen. Hoeveel mensen een aanspraak kunnen maken op een compensatie is niet te voorspellen. Bij de commissie-Adriaenssens waren er 478 dossiers, bij het parket nog eens 208 klachten. Renaat Landuyt houdt rekening met 400 aan-vragen en een kostenplaatje, dat voor de Kerk kan oplopen tot 10 miljoen euro.

Goed onderhandeld

De Kerk zal voor die schadevergoedingen geen omhalingen moeten organiseren in de wekelijkse mis, verzekert de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Elk bisdom en elke congregatie heeft een potje opzijgelegd om de schadevergoedingen van 'zijn daders' uit te betalen. "En als de daders bekend zijn en nog leven, zullen we hen eerst aanspreken", zegt Bonny. Dat is onder meer het geval met de gewezen Brugse bisschop Roger Vangheluwe. "Ook aan hem zal gevraagd worden om bij te dragen aan de kosten." Volgens Lieve Halsberge van de vereniging van slachtoffers van seksueel misbruik door priesters is de Kerk met deze procedure goed weggekomen. "De Kerk heeft zeer goed onderhandeld. De bedragen zijn beledigend voor de slachtoffers. In Nederland lopen die op tot 100.000 euro. Wie zich wendt tot de bisschop kan wellicht meer uit de brand slepen. Het is ook onaanvaardbaar dat de Kerk rechter en partij is."

Landuyt: "Criminelen lachen in hun vuistje met deze Salduzregels"

24/05 “De procedure-advocaten watertanden en de criminelen lachen in hun vuistje. Dit voorstel bedreigt de werking van onze strafprocedure, het zal tot vele incidenten en vrijlatingen van verdachte criminelen leiden”. In deze vlijmscherpe bewoordingen viel Renaat Landuyt (sp.a) zopas in de Kamer uit tegen de Salduzregeling die N-VA, Open Vld, CD&V, en cdH voorstellen.
Volgens de Salduzregels heeft iedere gearresteerde verdachte recht op bijstand van een advocaat bij zijn eerste verhoor door politie of gerecht. Die regels moeten van Europa, maar België wil verder gaan. De Senaat keurde eerder al een voorstel goed dat verdachten meer rechten geeft en dat wordt momenteel besproken in de Kamercommissie Justitie.
De Raad van State wil nu nog verder gaan dan de Senaat en de vier partijen volgen de Raad grotendeels. Maar niet Landuyt: “De Raad van State wil dat wij definiëren wat een “verhoor” is, wat tot massa's betwistingen en extra procedurespelletjes zal leiden. De Raad van State wil bovendien die Salduzregels ook van toepassing maken bij verhoren door de Bijzondere Belastinginspectie. Dit gaat te ver, de fraudeurs zullen nogal lachen”.
Het socialistische Kamerlid wil alleen maar bijstand van een advocaat bij het eerste verhoor door de onderzoeksrechter, als de verdachte reeds gearresteerd is. “Verder moeten we niet gaan”, zei Landuyt, die geen advocaten wil bij verhoren van verdachten die niet gearresteerd zijn. “Ik weet dat de Orde van Vlaamse Balies dit laatste wél wil, maar namens wie spreekt zij? Ik ben ook advocaat en niet geraadpleegd door deze Orde, die spreekt namens een aantal procedureadvocaten”.

VB wil verhoren opnemen

Namens het VB wilde Bert Schoofs verder gaan dan Landuyt. Schoofs wil helemaal géén bijstand van een advocaat bij verhoren, hij wil integendeel dat àlle verhoren worden opgenomen, zoals het Europees Parlement al in 2003 bepleitte. "Dat is een goed systeem om alle betwistingen te voorkomen", zo zei hij.
Justitieminister De Clerck steunde het voorstel van de vier partijen, hij wilde dat de nieuwe Salduzwet op 1 september van kracht wordt.
PS en Groenen vinden dat Salduzwet niet ver genoeg gaat. Volgens hen moet er bijstand van een advocaat zijn bij ieder verhoor, ook bij een verkeersovertreding. Ook de MR wil nog meer rechten voor verdachten.

JDW
Foto Photonews

Landuyt wil huisarrest als straf invoeren

vandaag, 07:30

Renaat Landuyt (sp.a) heeft een wetsvoorstel ingediend om het huisarrest als aparte straf in te voeren. "De veroordeelde moet dan de hele dag thuisblijven en mag tussen tien en twaalf gaan winkelen. De controle gebeurt via het elektronisch toezicht, er zijn geen maatschappelijk assistenten voor nodig."

Landuyt zei dat dinsdag in de Kamercommissie Justitie, waar hij samen met Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) en Bert Schoofs (VB) de minister van Justitie ondervroeg over het elektronisch toezicht.

Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) zei dat hij een "vereenvoudigde procedure" wil uitwerken voor het elektronisch toezicht (ET). Nu is de procedure enorm omslachtig. De Clerck gaf toe dat hierdoor liefst 2.059 veroordeelden wachten op een elektronische enkelband. Voor de eerste keer zijn er nu meer dan 2.000 wachtenden.

Antwerpen aan de top

Antwerpen staat met 489 wachtenden aan de top voor Brugge (185). Elders zijn de problemen veel kleiner, zegde de minister. De Clerck stelde dat vandaag 1.156 veroordeelden al een enkelband dragen. De minister kan tot 5.000 gaan, maar er is onvoldoende begeleidend personeel.

Momenteel lopen de aanwervingen voor 41 extra personeelsleden in de justitiehuizen om ET-ers te begeleiden. Maar dat is niet voldoende. De Clerck wil een tweede, minder omslachtige procedure ontwikkelen om elektronisch toezicht te realiseren. Het zou een vorm van "thuisdetentie" worden en de procureurs-generaal en de justitiehuizen staan er positief tegenover.

De Clerck weet echter nog niet voor welke groepen deze tweede vorm van elektronisch toezicht zal worden toegepast. Momenteel kan ET alleen op het einde van de straf, als een vorm van de strafuitvoering. De Clerck denkt eraan om het ET ook toe te passen bij de stadscriminaliteit én hij onderzoekt of ET mogelijk is als alternatief voor de voorlopige hechtenis. De Clerck hoopt nog voor de zomer met een initiatief op de ministerraad te komen.

In antwoord op een latere vraag van Sonja Becq (CD&V) zegde De Clerck nog dat de begroting van 2011 zo'n 1,2 miljoen euro uittrekt voor het wegwerken van de wachtlijsten en voor de uitwerking van het systeem van thuisdetentie.

"Geen twee soorten celstraffen"

Bert Schoofs zag deze evolutie niet zo zitten: "Er moeten geen twee soorten gevangenisstraffen komen: één in de gevangenis en één thuis. Voor mensen die een celstraf uitzitten én voor mensen met een enkelband moet er ook altijd begeleiding zijn."

Renaat Landuyt ging daarmee niet akkoord. "Huisarrest moet een aparte straf worden. De veroordeelde moet dan thuis zijn en mag tussen tien en twaalf uur inkopen gaan doen. Er hoeven geen maatschappelijk assistenten bij. Ik dien vandaag nog een voorstel in die zin in".

JDW

'Meer gezonde boerenlogica in justitie'

INTERVIEW © PETER DECONINCK

  • woensdag 12 januari 2011 

BRUSSEL - Kamerlid Renaat Landuyt dient een wetsvoorstel in om vrijspraken zoals in de KB Luxaffaire in de toekomst te vermijden.
Van onze redacteur

Is er begin jaren negentig fiscale fraude gepleegd aan de top van KB en KB Lux? We zullen het nooit weten, de beschuldigden gingen vrijuit omdat het bewijsmateriaal gestolen was, en dus nietig. Idem voor Patrick Lagrou, de 'cannabisboer' van Zandvoorde. Hij ging in 2009 vrijuit omdat het huiszoekingsbevel voor zijn drugsplantage ongeldig was. En zo zijn er de voorbije jaren wel meer procedurefouten geweest die leidden tot beslissingen die botsen met het rechtsgevoel.

'In de plaats van telkens verontwaardigd te reageren, bied ik nu een constructieve oplossing aan', zegt SP.A-kamerlid Renaat Landuyt. 'Ik heb een wetsvoorstel ingediend dat de principes van het burgerlijk recht over nietigheid toepast op het strafrecht.'

'In het strafrecht gelden nog praktijken uit de middeleeuwen. Een ontbrekende handtekening volstaat al om een hele procedure in de prullenmand te gooien. Het burgerlijk recht daarentegen staat een paar stappen verder. Daar gelden twee voorwaarden voor de nietigheid: het moet wettelijk voorzien zijn én er moet een concreet belang aangetoond worden.'

'Wanneer in een burgerlijke procedure op een brief bijvoorbeeld een naam verkeerd geschreven staat, dan wordt een verzoek tot nietigheid afgewezen. Want het feit dat die persoon het komt aanklagen, betekent dat de brief wel degelijk goed is aangekomen. Met andere woorden, de man heeft geen concreet nadeel ondervonden van de verkeerde schrijfwijze.'

'In mijn voorstel zouden ook in het strafrecht de twee voorwaarden van toepassing worden, zowel de wettelijke basis (staat het expliciet in de wet?) als de concrete belangenschade.'

In dat geval zou bijvoorbeeld het KB Lux-proces wel zijn doorgegaan?

'In de geest van mijn wetsvoorstel zou de rechter besluiten dat het niet is omdat de rekeninguittreksels gestolen zijn, dat ze niet meer geldig zijn als bewijsmateriaal. Voor de cannabisboer geldt een gelijkaardige redenering. Het is niet omdat het huiszoekingsbevel niet bedoeld was voor een onderzoek naar drugs, dat de vastgestelde cannabisplantage niet meer strafbaar is.'

'Ik wil de gezonde boerenlogica in het strafrecht binnenbrengen, en het blind formalisme bestrijden. Bovendien daagt dit voorstel de wetgever uit om op een rij te zetten welke formaliteiten echt belangrijk zijn. Want naast de voorwaarde van de belangen die geschaad worden, is de eerste voorwaarde dat de nietigheid in de wet moet voorzien zijn.'

Als het zo eenvoudig is, waarom is dat al niet eerder veranderd?

'Er is een botsing van culturen tussen juristen en de bevolking. De publieke opinie pikt het niet dat verdachten worden vrijgesproken op basis van procedurekwesties. Daartegenover staan advocaten en een deel van de magistraten. Zij blijven in hun logica verstrikt. Ten onrechte gaan zij ervan uit dat de mensenrechten gediend zijn als een proces nietig wordt verklaard. Maar mensenrechten zouden er vooral moeten zijn voor degenen die geen misdrijven plegen. Voor mensen die in armoede moeten leven, bijvoorbeeld.'

'Bovendien heeft het meestal ook geen enkel nut om de verdachten zomaar vrij te laten. Ik zou aan mijn wetsvoorstel een systeem van verantwoordelijkheid willen koppelen, dat is veel nuttiger. Want nu blijven procedurefouten meestal zonder gevolg eens de nietigheid is uitgesproken, niemand is verantwoordelijk. Het heeft meer zin om de politiemensen en magistraten die procedurefouten maken, tuchtrechtelijk te sanctioneren.'

 

 

Persbericht:

Onderzoeksrechter moet rechter van het onderzoek worden.

De Gentse procureur-generaal pleit in de Juristenkrant voor een volledige herziening van het onderzoek in strafzaken. Hij is voorstander van een nieuwe strafprocedure, waarbij het gewicht van het onderzoek niet langer bij de onderzoeksrechter ligt, maar wel bij het Openbaar Ministerie.
 
Sp.a-volksvertegenwoordiger Renaat Landuyt deelt de mening van de Gentse procureur-generaal. Onder meer in het boek "Pro Justitia" pleitte hij al voor een duidelijke nieuwe invulling van de taak van onderzoeksrechter, waarbij deze een echte rechter van het onderzoek wordt. Ook in het buitenland vult men de taak van onderzoeksrechter op die manier in. Hij is dan ook tevreden met de demarche van procureur-generaal Schins. De recente, en minder recente, verjaringen van grote fraudeprocessen tonen immers dat er dringend werk aan de winkel is.

Landuyt: “Het wordt tijd dat de onderzoekstrechter een echte rechter van het onderzoek wordt die voortdurend in het oog houdt of alles in het onderzoek wel correct gebeurt. Op die manier worden Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling overbodig, kunnen zaken veel sneller voor de rechtbank worden gebracht en worden pijnlijke verjaringen vermeden”.

Meer info: Renaat Landuyt: 0475/70.33.75

"Misdaadgeld gebruikt voor begroting roept vele vragen op"

Sp.a-justitiespecialist Renaat Landuyt © belga
Sp.a-justitiespecialist Renaat Landuyt vindt dat het verhaal over het doorgestorte misdaadgeld veel vragen oproept. "Het doet denken aan notarissen die het geld van mensen op hun eigen rekening doorstorten in plaats van op een derdenrekening", zegt Landuyt. "Daarvoor zijn al notarissen moeten opstappen", voegt hij eraan toe.
 
Schatkist

Volgens het socialistische Kamerlid geeft het verhaal een "zeer wansmakelijk gevoel". Het probleem is niet het geld dat op de Deposito- en Consignatiekas werd gestort, maar de doorstorting naar de Schatkist achteraf, meent hij. "Ik vraag me af wat een procureur doet wanneer hij dit in de krant leest", aldus nog Landuyt, die alvast een lijst met vragen klaarstoomt om opheldering te krijgen van de ministers van Justitie en Financiën. (belge/ep)

De Morgen 29/10/10, 10u37

Laat verdachten niet automatisch vrij bij procedurefouten
16/05/2010 - "Het kan niet langer dat verdachten worden vrijgelaten wanneer magistraten in de fout gaan", zegt Renaat Landuyt.


Vrijdag raakte bekend dat de Brusselse raadkamer twee weken geleden twee verdachten van wapenhandel vrijgelaten heeft omdat de verdediging het dossier niet kon inkijken op de griffie. Het parket ging in beroep, maar voor de kamer van inbeschuldigingstelling deed zich hetzelfde voor.

"Laat er geen twijfel over bestaan. Dit is een gigantische fout van het parket", zegt Renaat Landuyt . "De rechten van de verdediging zijn essentieel in een rechtstaat en moeten inderdaad worden gerespecteerd. De vraag is of de rechtzetting van deze fout er moet in bestaan dat de verdachten zomaar vrijuit gaan. Ik meen het niet."

Daarom wil Renaat Landuyt komaf maken met het automatisme dat criminelen vrijgelaten moeten worden wanneer magistraten in de fout gaan. "Ook de maatschappij heeft haar rechten. Het blijft bovendien uitkijken of binnen het Brusselse parket iemand verantwoordelijkheid zal opnemen voor deze blunder. Want ook daar lijkt iedereen vrijuit te gaan", besluit Landuyt.

 

Geef dolle schutters geen kans
16/03/2010 - “Het drama in Bilzen zou voor de overheid een signaal moeten zijn om de algemene laksheid en normvervaging rond wapens aan te pakken”, zegt Renaat Landuyt.

(foto: wikimedia)

Renaat Landuyt vindt het erg dat er vorig weekend opnieuw een dolle schutter door het lint ging. “Vooral omdat we niet weten hoeveel gevallen er nog zullen volgen”, zegt Landuyt. “De harde waarheid is dat justitie al jaren een veel te lakse houding aanneemt tegenover wapens. Zo heeft niemand er een idee van hoeveel illegale wapens er in ons land circuleren, of hoe ze daar terechtkomen. Maar dat het er heel veel zijn, dat is wel zeker. En dat die wapens niet altijd bij degenen met de beste bedoelingen liggen, is ook wel zeker.”

Maar ook met de wel geregistreerde wapens is alles niet altijd even koosjer. “Het parket heeft nochtans lijsten van mensen die hun wapens al verkeerd gebruikt hebben”, gaat Landuyt verder. “De dolle schutter uit Bilzen was zo iemand. Nooit heeft het parket hem gecontroleerd. Het lijstje met veroordeelden al eens goed controleren zou wellicht nog drama’s kunnen voorkomen.“

Tenslotte is Landuyt er van overtuigd dat de overheid te veel wapens heeft erkend. “Er is sprake van een algemene normvervaging”, zegt hij. “Dat leidde tot een nieuw geinstalleerde tolerantie voor vuurwapens. Het incident in Bilzen gebeurde niet toevallig in Limburg, waar de sportschuttersclubs erg sterk staan

Hoe u uw geld terugkrijgt van uw gasleverancier
28/01/2010 - sp.a verspreidt een modelbrief waarmee u uw geld kunt terugeisen van uw gasleverancier. Want de kans is groot dat die u te veel heeft aangerekend voor aardgas.

Sommige gasleveranciers rekenen hun klanten te hoge prijzen aan, berichtte sp.a eerder deze week. Het zou gaan om Electrabel, SPE-Luminus en Distrigas. sp.a staat aan de kant van de consument. “We gaan de mensen helpen om hun geld terug te krijgen”, zegt Renaat Landuyt. En hij houdt belofte.

In bijlage vindt u een modelbrief, die u aangetekend kunt verzenden aan uw gasleverancier. We raden u aan een kopie van deze brief, samen met het bewijs van verzending, te bewaren.

Hebt u deze brief al naar uw gasleverancier verstuurd, maar kreeg u een negatief antwoord? Stuur dit antwoord dan naar renaat.landuyt@advobru.be. Renaat Landuyt zal deze antwoorden bundelen en indien mogelijk verdere actie ondernemen.

 

 

"Regering kiest kant van leveranciers»
Brussel De aangepaste wet op de handelspraktijken schaft misschien wel de koppelverkoop af, maar beknot ook de bescherming van de consument. Zo zullen energieleveranciers eenzijdig de prijzen en contractvoorwaarden veranderen, waarschuwt sp.a.
De plenaire Kamer bespreekt en stemt vandaag een wetsontwerp over marktpraktijken en consumentenbescherming. De wettekst past onder meer de regels over de koopjesperiode aan, schaft het verbod op koppelverkoop af en verandert de regelingen rond de verkoop via internet.
Volgens de sp.a-kamerleden Renaat Landuyt en Cathy Plasman schroeft de wettekst de bescherming van de consumenten voor een groot stuk terug. Verkopers zullen via de nieuwe wet contracten te allen tijde en zonder motivering kunnen wijzigen en de prijzen kunnen verhogen. Momenteel kan dat enkel als het om een objectieve prijsindexering gaat. «De meerderheid zorgt er nu echter voor dat de consument nooit meer zeker is van de prijs.»
Landuyt ziet in de wetswijziging vooral een manier om de praktijken van Electrabel en co toe te dekken. Zij verhoogden de voorbije jaren hun prijzen, maar gaven daarbij geen uitleg, zoals de wet het nochtans voorschrijft. «In plaats van de consumenten te helpen en te beschermen, helpt de regering de leveranciers. Dit is een witwasoperatie», klinkt het.

Metro, donderdag 11 februari 2010

Landuyt: één misdrijf op zes gepleegd in Brussel

SP.A-kamerlid Renaat Landuyt vroeg de voorbije maanden de criminaliteitscijfers op bij de politiediensten. ‘Daaruit blijkt dat Brussel 9,8 procent van de Belgische bevolking goed is voor 17,5 procent van de misdrijven in ons land, terwijl Antwerpen met 9,1 procent van de inwoners goed is voor 10,6 procent van de criminaliteit', klinkt het. Al groeide de criminaliteit tussen 2000 en 2008 in Antwerpen (+11,3%) sterker dan in Brussel (+9,1%). Brussel is wel goed voor 96 procent van de sackjackings in België, 42,5 procent van de diefstallen in wagens en 41 procent van alle zakkenrollerij.

De standaard - woensdag 10 februari 2010 - Auteur: (ste)

Sp.a wil één politiezone in Brussel er snel doorkrijgen


De Vlaamse socialisten dienen in de Kamer een wetsvoorstel in dat de zes bestaande politiezones in Brussel doet samensmelten. Sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt zal donderdag tijdens de plenaire vergadering vragen het voorstel hoogdringend te behandelen. N-VA steunt het voorstel volmondig en kijkt uit naar het stemgedrag van Open Vld en CD&V.
 
Naar aanleiding van verschillende zware incidenten in Brussel afgelopen weekend pleitten verschillende Vlaamse partijen voor een fusie van de zes politiezones in de hoofdstad. De sp.a-parlementsleden Yamila Idrissi (Vlaams parlement) en Renaat Landuyt (Kamer) braken een lans voor nultolerantie en één politiezone in het Brussels gewest.
 
Fusie opleggen
Ondertussen is de sp.a klaar met een wetsvoorstel om de zes Brusselse politiezones te laten samensmelten. De regering voorzag onlangs wel de mogelijkheid voor zones om te fusioneren, maar enkel op vrijwillige basis. De sp.a-wettekst legt de fusie op, maar bepaalt - net zoals dat nu het geval is in alle meergemeentenzones - wel dat alle betrokken burgemeesters inspraak blijven hebben via de politieraad.
 
Landuyt zegt de Vlaamse meerderheidspartijen voor hun verantwoordelijkheid te willen plaatsen. Hij gaat donderdag in de Kamer vragen het voorstel hoogdringend te behandelen. "Er is nu geen tijd te verliezen. Laten we hiervoor dus de wettelijke basis leggen. De Guy Vanhengels moeten nu kleur bekennen", zegt Landuyt.

(belga/sps) 02/02/10 16u54

'Electrabel houdt gasprijs te hoog'

  • zondag 24 januari 2010 - Auteur: Fabian Lefevere

Kamerlid Landuyt wil gerechtelijk onderzoek na uitspraken CREG-topman — NVT - Volgens energieregulator Creg manipuleert Electrabel de gasprijs, en rekent ze de consumenten systematisch een te hoog tarief aan. Kamerlid Renaat Landuyt (SP.A) wil dat de energiegigant dat geld teruggeeft.
François Possemiers, topman van waakhond Creg, klaagde dit weekend de dominante, haast monopolistische positie van energiereus Electrabel aan. In de krant De Morgen illustreert hij dat met de gasprijs, die systematisch te hoog ligt. De truc daarvoor is kunst- en vliegwerk met de index, en de uiteindelijke verrekening daarvan in de eindfactuur.

Possemiers, die zegt dat een dossier daarover naar energieminister Paul Magnette is gestuurd, is daarmee niet aan zijn eerste forse uitspraak toe. Eerder beweerde de Creg ook al dat Electrabel de prijs van elektriciteit kunstmatig hoog houdt, door én de prijsdaling op de internationale markt niet te verrekenen én door alweer creatief om te springen met de marktindex.

Voor de Raad voor de Mededinging zijn de uitspraken van Possemiers alvast zwaarwegend genoeg om een onderzoek te openen. Ook minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) springt op de kar. Hij zegt dat er boetes zullen worden uitgedeeld als inderdaad blijkt dat er misbruiken zijn. Die kunnen oplopen tot tien procent van de omzet van het bedrijf, ofte tientallen miljoenen euro.

Geld terug?

Voor Kamerlid Renaat Landuyt gaan die boetes niet ver genoeg. Hij wil dat het parket een heus onderzoek opent, en haalt de mosterd daarvoor bij het Citibank-proces, aangespannen door klanten die via de bank 'gewaarborgde' beleggingen gedaan hadden. Niemand minder dan Lehmann Brothers stelde zich daarvoor garant, de risicobank dus die failliet ging en zo mee aan de basis lag van de wereldwijde economische crisis. Het gerechtelijk onderzoek tegen Citibank leidde er uiteindelijk toe dat de bank - de grootste ter wereld - minnelijke schikkingen voorstelde aan de gedupeerde klanten.

Landuyt: 'Boetes zijn één ding, maar nu gaat het erom dat de mensen hun geld terugkrijgen. Een gerechtelijk onderzoek biedt toch wat meer machtsmiddelen. Bovendien voert het de druk op: zelfs grote organisaties blijken plots bereid om toegevingen te doen. Dit geval bewijst ook weer dat we de mogelijkheid tot class actions (of groepsvorderingen naar Amerikaans model, nvdr.) moeten invoeren.'

'Blunders bij Justitie zijn niet bij te houden'

Renaat Landuyt: ik wil de rol van ombudsman bij Justitie opnemen.

BRUGGE - Interview Renaat Landuyt, justitiespecialist van de SP.A Habran, Beaulieu, De Tandt, Iasir, Wijffels… en ga zo maar door. Allemaal namen van gerechtelijke dossiers waarin Justitie op de een of andere manier heeft geblunderd. 'De incidenten bij Justitie zijn niet bij te houden', zegt SP.A-kamerlid Renaat Landuyt die een 'Blunderboek' over de Belgische justitie schreef. Bij de publicatie van het boek is de opsomming blunders al door de feiten achterhaald.

Van onze redacteur

'Het idee voor het boek is ontstaan bij het aantreden van Stefaan De Clerck als minister van Justitie', zegt kamerlid Landuyt (SP.A). 'Nagenoeg elke week stelden we vragen in het parlement over incidenten bij Justitie. Ik dacht: we mogen niet fatalistisch beginnen denken. In de zin van: “Ach, er valt toch niets tegen te doen., We moeten verontwaardigd blijven. Daarom heb ik een logboek van die gerechtelijke mislukkingen bijgehouden.

'Ik wil daarmee de rol van ombudsman bij Justitie spelen. De bedoeling is dat er structurele ingrepen komen, zodat het boekje volgend jaar minder dik is. Want ik ben van plan elk jaar zo'n tand van zaken op te maken.'

Niet de rechtsprekende magistraten, maar de procureurs die instaan voor de opsporing en vervolging van misdadigers zijn de kop van jut in uw boek. Waarom?

'Het is geen persoonlijk verwijt aan de procureurs. Het is wel een aanklacht tegen de functie van procureur zoals die vandaag wordt uitgeoefend. Een procureur gaat vooral, soms zelfs uitsluitend na of hij wel volgens de wet heeft gehandeld, maar kijkt niet naar de gevolgen van zijn beslissingen op het terrein. Als er iets fout loopt, is het altijd de schuld van een ander.

'Ik ben het nagegaan. Telkens er zich een incident voordoet, zegt de procureur: het is de schuld van de Dienst Vreemdelingenzaken (dossier Wijffels), of van de gevangenisdirectie (Hassan Iasir), of van de politie (carjackers), of van de sociale dienst, de rechter, de wetgever, en zelfs de minister van Justitie. Maar het is nooit de schuld van de procureur.'

'Het meest frappante voorbeeld is dat van de carjackers in Oost-Vlaanderen. De procureur stuurt een fax naar de politie in Gent, over de verdere aanhouding van de daders. Maar omdat de fax op een verkeerd toestel blijft liggen, laat de politie de carjackers vrij. De procureur wast de handen in onschuld. Hij heeft de wet gevolgd. Denk je dat hij eens naar Gent heeft gebeld om te vragen of zijn fax is toegekomen? Denk je dat de procureur opvolgt wat er op het terrein met het dossier gebeurt? Die wereldvreemde houding klaag ik aan.'

Nog een blunder: de Dienst Vreemdelingenzaken wijst twee minderjarige broers het land uit, omdat het parket niet meedeelt dat de broers onder het toezicht van de jeugdrechter staan wegens geweldpleging op Simon Wijffels.

'Het gaat om jeugdbescherming, wordt geargumenteerd. Discretie is vereist en daarom mag de ene overheidsdienst niet meedelen aan de andere wat de stand van het dossier is. Zo is het bij alle blunders: het gaat telkens om een blinde toepassing van de wet, een rechtsregel of procedure. Zonder oog voor de consequenties. Er leeft bij de procureurs geen enkel verantwoordingsgevoel.'

De patiënt is doodziek en de ziekte heeft een naam: onverantwoordelijkheid. Wat is de remedie?

'De procureurs moeten een andere opleiding krijgen dan gewone rechters. Ze moeten de politie veel directer aansturen. Procureurs zijn verantwoordelijk voor hun daden en moeten daar in hun carrière op kunnen worden aangesproken. Als er zich nu een mislukking voordoet, komt dat niet in hun personeelsdossier. Een fout vormt voor een procureur geen beletsel voor een promotie, en dat geldt ook voor rechters, denk aan de zaak De Tandt.'

'We hadden een politieke afspraak in de vorige regering over een aangepaste opleiding voor procureurs. Er is zelfs een wetsontwerp daarover goedgekeurd. Maar een substituut-procureur die kabinetsmedewerker was, stopte de tekst in de lade. Is dat geen flagrante schending van de scheiding der machten?'

Er zijn 27 gerechtelijke arrondissementen, met 27 procureurs. Hoeveel moeten dat er worden?

'Er kan best één organisatie voor het Openbaar Ministerie komen waarbij er een parket per provincie is. Nog essentiëler is dat elke procureur nationale bevoegdheid krijgt. Dan zal het gedaan zijn met zich weg te steken achter zijn beperkte territoriale bevoegdheid. Er is te veel versnippering.'

'Bovendien moet een magistraat die in zijn beroepsuitoefening een fout maakt, daarop aangesproken kunnen worden, via het tuchtrecht. Dat is vandaag niet het geval. Iedereen gaat vrolijk naar huis, de verdachte incluis.'

Tot op het laatst heeft u de drukproeven aangepast, om het boek actueel te houden. Is het gelukt?

'Neen. Ik heb de voorbije weken alweer twee incidenten moeten bijhouden: de stroomonderbreking in de gevangenis van Vorst, waardoor de vrijlating van Luc Vansteenkiste vertraging opliep en men een ouderwetse tikmachine heeft moeten laten aanrukken. En de benoeming van een beklaagde in het Beaulieu-dossier tot plaatsvervangend rechter.'

'Het aantal blunders bij Justitie is gewoon niet bij te houden, maar we mogen de gewenning niet toelaten. We mogen niet fatalistisch worden. De enige die er onverstoorbaar bij blijft, is de minister van Justitie. Bij de VLD van Verhofstadt was optimisme een morele plicht, maar Stefaan De Clerck heeft het optimisme tot kunstvorm verheven. Net als de procureurs kan ook de minister de schuld altijd op een ander steken. Of hij zegt: ik ben ermee bezig. Hoe lang kan hij dat nog volhouden?'

'Na de ontsnappingen bijvoorbeeld is gebleken dat het geld voor de beveiliging van de gevangenis in Brugge en het gerechtsgebouw in Brussel was gebudgetteerd. De middelen waren er wel, maar de Regie der Gebouwen had de beveiliging niet uitgevoerd - Justitie is wel de laatste prioriteit van de Regie.'

'En Justitie zelf volgde de werkzaamheden niet op. Toch wordt de minister die bevoegd is voor de Regie, niet lastiggevallen. Didier Reynders is op elke opening van een nieuw justitiegebouw aanwezig, maar bij een incident is hij in geen velden te bespeuren.'

Wat is de hoofdoorzaak voor al het geklungel?

'De gerechtelijke structuren zijn twee eeuwen oud. Justitie heeft de moderne tijd compleet gemist. Alle overheidsdiensten zijn gemoderniseerd, de postbedeling inbegrepen. De rechtsbedeling daarentegen blijft hopeloos achter. Het is ook een uitsluitend papieren wereld. Justitie heeft niet alleen de digitale revolutie gemist. Men heeft ook het contact met de werkelijkheid verloren.'

Het is volgens u ook geen verrassing dat de controle door de Hoge Raad voor Justitie niet werkt.

'De Hoge Raad benoemt rechters, maar ze doet geen inhoudelijke controle van de kandidaten. Kijk naar de affaire De Tandt. Als er tegen een burgemeester een klacht is ingediend, ook al slaat die nergens op, moet de klacht eerst onderzocht worden. De burgemeester kan niet worden benoemd. Maar er kan een tuchtonderzoek tegen een magistraat lopen, of zelfs een strafonderzoek, en de promotie kan toch doorgaan. “Volgens de wet krijgen wij geen kennis van die onderzoeken,, zegt de Hoge Raad dan. Weer hetzelfde excuus: we hebben volgens de regels van de wet gehandeld.'

'Er moet een echte externe controle komen, door een comité J, naar het voorbeeld van het controlecomité op de politiediensten, het comité P. En schaf die tientallen adviesorganen voor Justitie af. De hervorming van de Justitie loopt vast in al die adviesraden. Ze zijn in plaats van een hulpmiddel, een blok aan het been voor de hervorming van de justitie.'

Renaat Landuyt, 'Blunderboek Justitie', Van Haelewyck, 17,5 euro.
maandag 05 oktober 2009 - Auteur: Filip Verhoest - © Eric de Mildt

BETER SYSTEEM, SLIMME MINISTER

Een slimme minister van Justitie had geweten dat er budget was om de Brugse gevangenis beter te beveiligen, vindt RENAAT LANDUYT. En een handiger beheer van de gevangenisgebouwen zou het die minister een stuk gemakkelijker maken.

Er is de afgelopen jaren geen nieuw vredegerecht geopend of minister Reynders (MR) was aanwezig. Logisch, want de minister van Financiën is ook de voogdijminister van de Regie der Gebouwen. Een plaat met zijn naam hangt bij de ingang van elk gerechtsgebouw en elke gevangenis die hij opent. Alleen bij problemen met gevangenissen zie je hem niet. Toch is hij de belangrijkste minister als het over bouw en herstelling van gebouwen gaat. Als het over nieuwe (en oude) gevangenissen gaat, is het naar de minister van Financiën dat men moet kijken. En dat doen we te weinig.

De enige die wel naar de minister van Financiën kijkt - als het tegenvalt - is de minister van Justitie. De fout van de minister van Justitie is echter dat hij niet eerder naar de minister van Financiën kijkt. Dat we meer dan een jaar na de vorige helikopterontsnapping vaststellen dat een beslissing om daar iets aan te doen, niet is uitgevoerd, is hiervan een pijnlijk voorbeeld.

Extra pijnlijk is dat de huidige minister van Justitie niet eens wist dat er een budget van 3 miljoen euro klaar stond voor beveiligingswerken in de gevangenissen met langgestraften. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) had een dag nodig om te ontdekken dat er wel geld was voor de nodige netten, kabels of palen. Eerst verklaarde hij dat er geen geld was om overal netten te plaatsen. De volgende middag belooft hij alsnog de geplande beslissingen versneld uit te voeren.

Toegegeven, het gebouwenbudget staat niet zo maar in de begroting van Justitie, je moet het weten te vinden. Maar dat kan enkel een excuus zijn voor een kersvers minister van Justitie, en dat is De Clerck niet. Zodra je weet dat het budget er is, moet je snel zijn, want ook andere ministers kunnen er aanspraak op maken. De minister van Financiën en zijn Regie der Gebouwen kunnen een aanvraag bovendien vertragen, bijvoorbeeld door te discussiëren over de aard van de werkzaamheden.

Hier heeft men een discussie gevoerd over de kwaliteit van de netten en kabels en heeft men argumenten aangevoerd om het goedkoper systeem van 'storende' palen te verwerpen. Kortom: men heeft vooral geen beslissing genomen. Zonder nieuwe helikopterontsnapping zou men dit budget wel voor iets anders hebben gebruikt. Zo werd de keuken in Brugge zo een paar jaar geleden vernieuwd door daar budget voor nieuwe cellen voor aan te wenden.

Daarom raad ik minister van Justitie De Clerck aan om zijn bouwplannen om te keren. Ergens achter aan zijn lijstje staat dat tegen 2016 naast de bestaande gevangenis van Merksplas een nieuwe gevangenis zal worden gebouwd. Daar is inderdaad grond beschikbaar, in eigendom van de overheid en bouwrijp. Op andere plaatsen waar gevangenissen moeten komen, is dat niet het geval. Als de minister nu beslist om daar eerst te bouwen, kan hij onmiddellijk een beroep doen op het budget, waarvan de minister van Financiën bij hoog en bij laag beweert dat het nu al beschikbaar is. Zelf heb ik twee jaar geleden minister Vandeurzen (CD&V) gewaarschuwd dat het budget er nog niet is. De minister van Financiën houdt immers rekening met een vertraging van de andere bouwplannen tot minstens 2011. In Merksplas zou er geen vertraging zijn, waardoor de Regie het budget direct zou moeten vrijmaken.

Tweede les: werken met een Regie der Gebouwen die verantwoordelijk is voor alle gebouwen van de overheid is niet meer efficiënt. Het beheer van gebouwen is simpelweg te centraal georganiseerd om nog efficiënt te zijn. Vooraleer de administratieve molen in werking is gesteld om herstelwerken door te voeren, is er al heel wat verf afgebladderd. Ook met de stelling 'geen onderhoud zonder vrije cellen' wordt heel veel werk uitgesteld.

Wil men echt werk maken van meer en betere cellen, dan is het nodig dat alle leiding in één hand komt. De regering kan daarvoor een gevangenisagentschap oprichten, dat instaat voor beheer van de gebouwen, het personeel en de plaatsing van gevangenen. Een agentschap waarmee een beheersovereenkomst wordt afgesloten. Maar zelfs dat agentschap moet kunnen steunen op een minister die het eigen budget kent, verdedigt en aanwendt.

Renaat Landuyt (SP.A) is kamerlid.

© HERWIG VERGULT - De Standaard dd. 25 juli 2009

 

'Grote blunders, kleine remedies'

Renaat Landuyt (sp.a) stelt een paar 'punctuele aanpassingen' voor om Justitie uit malaise te halen 'Grote blunders, kleine remedies'
Het gerechtelijke werkjaar sleept zich van klein accident naar groot incident, van de nietigverklaring van assisenarresten tot de vrijlating van een drugsboer door procedurefouten. Kamerlid Renaat Landuyt (sp.a) noteert ze allemaal in een 'blunderboek' en voegt er alvast enkele oplossingen bij.

Brussel l Conclusie van Landuyt: 'Samen met de blunders stapelen zich ook de niet-uitgevoerde plannen van de justitieministers op. Liever dan een zoveelste grote hervorming aan te kondigen, stel ik voor om een paar kleine punctuele aanpassingen door te voeren.'

'Wietboer vrij door procedurefout' (DM, 25/06)

Oplossing: Strikter sanctiebeleid voor magistraten en afzwakking nietigheid bij procedurefouten.

Renaat Landuyt: "Die fout grijpt aan omdat ze zo ernstige gevolgen heeft én omdat ze symbool staat voor de wereldvreemdheid bij Justitie. Liever redeneert men volgens de letter van wetteksten dan volgens de werkelijkheid op straat. En dus worden criminelen vrijgelaten omdat er een prul in de procedure niet klopt. Wat mij daar in stoort, is dat het altijd de zwaarste criminelen met vetbetaalde advocaten zijn die vrijkomen door zo'n procedureslagen. Als bij een gewone werkmens een huiszoekingsbevel wordt uitgevoerd, zal er ook wel eens een vakje niet ingevuld zijn, maar die mens kan zich geen advocaat permitteren om daar een zaak van te maken. "

Een huiszoekingsbevel vergeten te motiveren is geen bagatel.
"In dit geval was die huiszoeking hoe dan ook gewettigd. Ik denk niet dat die boer zwaar geleden heeft onder dat bezoek. Maar ik ontken niet dat er een fout is gemaakt. Daarom vind ik ook dat de betrokken magistraat zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Dat lukt alleen met een strikter sanctierecht voor magistraten. Nu is het enige gevolg van zo'n blunder dat de crimineel vrijgelaten wordt."

"Hetzelfde met de verschillende toepassing van de bijzondere opsporingsmethodenwet, waardoor in Gent een pak criminelen moest worden vrijgelaten. Het tuchtrecht voorziet al in sancties voor magistraten maar het wordt niet toegepast. Ga maar na hoeveel sancties er al zijn uitgevaardigd na de resem blunders van het afgelopen jaar. Telkens weer luidt het dat 'het onderzoek nog bezig is'. Tot iedereen het vergeten is, en we weer naar de orde van de dag overgaan."

'Advocaten en magistraten schreeuwen om informatisering'(DS 08/05)

Oplossing: Laat e-mail toe in Justitie
"De modernisering van Justitie wordt almaar uitgesteld tot hopelijk ooit op een dag het juiste informaticasysteem gevonden wordt om alle spelers met elkaar te verbinden. Ik vraag maar één beslissing: dat ze e-mail aanvaarden als communicatiemiddel in de rechtsgang. Advocaten mogen hun conclusies intussen wel faxen - leve de vooruitgang - maar gemailde documenten zijn onwettig. In het parlement mag je zelfs al wetsvoorstellen per mail indienen."
Met mailadressen valt gemakkelijk bedrog te plegen, zoals schrijfster Saskia De Coster bewezen heeft.
"Ach, dan controleer je op de zitting toch gewoon even of die conclusies werkelijk van de betrokken advocaat komen. Eén van de steeds terugkerende problemen is de gebrekkige actualisering van het strafregister. Geen wonder, als je weet hoe dat register moet bijgehouden worden. Op de griffie van de correctionele rechtbank wordt een vonnis overgetikt, afgedrukt en doorgestuurd naar Brussel. En daar wordt dat vonnis overgetikt in een ander programma. Geef iedereen een word-programma en een mailadres en het strafregister is elke dag up-to-date."


'Nederland doet gouden zaak aan transfer Belgische gevangenen' (DM 02/07)

Oplossing: bouw een gevangenis in Merksplas
"De export van gevangenen is een onverantwoord dure noodgreep omdat de regering zijn eigen gevangenissen niet gebouwd krijgt. Eerst zou het masterplan tegen 2013 gerealiseerd zijn nu is het al 2016. In Puurs is de grond vergiftigd, in Dendermonde is er een probleem met de ruimtelijke ordening, en zo is het overal wel wat. Terwijl vandaag nog begonnen kan worden met de bouw van een gevangenis op staatsgrond in Merksplas. Op twee jaar kun je daar achter de bestaande instelling een nieuwe gevangenis bouwen met 200 à 300 plaatsen. Bedoeling is om daar een gevangenis te bouwen tegen 2016, maar waarom nog wachten? Omdat er geen geld voorzien is in de begroting en omdat Merksplas ver weg van alle grote centra ligt. Bon, Nederland ligt nog verder."
De huidige regering heeft geen geld, de vorige had dat wel. Justitie is daar toen ook niet echt beter van geworden.
"Pas na de zaak-Van Holsbeeck is er een soort sense of urgency ontstaan, dat klopt. Maar uiteindelijk was er wel een meerjarenplanning voor de bouw van gevangenissen, met akkoord van de Regie der Gebouwen. Als Vandeurzen en Reynders dat uitgevoerd hadden, waren ze nu al aan het bouwen. Mag ik erop wijzen dat het onder het eerste regime van Stefaan De Clerck op Justitie was, dat de stilstand in de gevangenisbouw begonnen is? Wij zaten mee in de coalitie, en vandaag moeten we toegeven dat we ons toen vergist hebben. Nederland is wel blijven bouwen en heeft zijn zaken nu onder controle."

Hervorming Justitie stuit op verzet PS' (DM 27/6)

Oplossing: benoem rechters per provincie
"Tegen een rationalisering van Justitie kan niemand wat hebben. Alleen: moet je daarom per se een oorlogje ontketenen tussen de diverse arrondissementen? Als je rechters per provincie benoemt, kunnen ze in de hele regio aan de slag volgens hun specialisatie. Als in Zandvoorde dan de grootse cannabisplantage van het land ontdekt wordt, kan de expert strafrecht uit Brugge of Kortrijk uitrukken. Net wat De Clerck beoogt, en met heel wat minder ellende."
De Clerck botst op politieke tegenstand, maar lijkt wel advocatuur en magistratuur mee te hebben voor zijn plannen. Dat is ook al wat.
"Er is niks erger dan een consensus in het justitiemilieu. Dan weet je dat vooral alles bij het oude zal blijven. De magistratuur steunt De Clerck omdat ze weet dat er niks zal veranderen.

'Fout geboeide jeugddelinquent ontsnapt' (DM 26/06)

Oplossing: laat rechters in de gevangenis zetelen
"Door het tekort aan veiligheidspersoneel hebben we de afgelopen tijd spectaculaire ontsnappingen gezien in het Brusselse Justitiepaleis en in het hof van beroep van Luik. Als de verdachte in voorhechtenis niet naar de rechter wil komen, laten we de rechter dan naar de verdachte sturen, in de gevangenis. Je bespaart meteen op vervoers- en politiekosten en veiligheidspersoneel."
Een beklaagde die gevonnist wordt in een gevangenis: hoort dat wel in een rechtstaat?
"Je zou kunnen opwerpen dat door die locatie de neutraliteit van de rechtbank geschonden wordt, ja. In de huidige situatie wordt een beklaagde geboeid en omringd door politie de rechtbank binnengeleid. Schendt dat het vermoeden van onschuld dan niet? Dit soort argumenten zijn leuk op een colloquium over mensenrechten, maar houden niet stand in de praktijk."
Rechtspraak valt nu eenmaal niet altijd samen met het rechtvaardigheidsgevoel. Dat moet je als democraat toch durven blijven uitleggen.
"Nu lijkt het omgekeerde soms de norm. Alsof een rechtspraak maar correct kan zijn als ze de samenleving schokt in haar rechtvaardigheidsgevoel. In ons land is er totaal geen respect voor de maatschappelijke gevoeligheid. Al een geluk dat het plan om de assisenjury af te schaffen is afgevoerd"

'Tot 15 maanden vertraging bij arbeidsrechtbanken' (HLN, 20/2)

Oplossing: stop voorlezen vonnissen
"De kwestie van de gerechtelijke achterstand is niet dat rechters niet voldoende werken, wel dat ze te veel tijd verliezen door het verkeerde werk te doen. Het voorlezen van uitspraken is bijvoorbeeld een bijzonder tijdrovende maar ook bijzonder nutteloze bezigheid geworden. Ook dat is een symbool voor een rechtspraak die is blijven steken in het begin van de vorige eeuw, toen analfabetisme nog een groot sociaal probleem was en iedere rechtsonderhorige kennis moest kunnen nemen van zijn vonnis."

'Een op drie gevangenen wacht op vonnis' (HLN 26/2)

Oplossing:start elektronische voorhechtenis
"De overbevolking in de gevangenissen wordt met name veroorzaakt door de explosie in de voorlopige hechtenissen. In veel gevallen is een elektronische voorhechtenis een alternatief.
Elektronisch toezicht is zelfs op kleine schaal al een flop.
"Omdat men de elektronische begeleiding nogal individueel benadert, wat voor een gigantische

'Rechter weigert dief te veroordelen uit protest' (DM 29/5)

Oplossing: voer straf uit, ofwel met boetes via gerechtsdeurwaarders ofwel via wachtlijst in gevangenissen
"Om straffen uitgevoerd te krijgen heb je heus geen nationaal incassobureau nodig. Geef de boetes door aan gerechtsdeurwaarders. De kost daarvan is zo terugverdiend door de hogere opbrengst van de boetes.
"Wat rechter De Smedt in Antwerpen heeft gedaan door een gevangenisstraf niet uit te spreken omdat ze niet wordt uitgevoerd, is eigenlijk niet meer dan een noodkreet. De meeste rechters redeneren omgekeerd en spreken straffen uit van iets meer dan drie jaar, opdat de veroordeelde toch minstens een paar maanden zouden moeten zitten. Ook die houding vloekt met het rechtsgevoel: om een minimale effectieve

De Morgen, door Bart Eeckhout - 22/07/2009

Ze weten het zélf niet meer!
Motiveringsplicht volksjury plots niet meer dringend 


Plots hoeft het niet meer. 
Waarom niet? 
Omdat geheime agenda's het afschaffen van de volksrechtspraak voorstaan?

Dat kan en zal dan gebeuren op een moment dat niemand er zich druk kan om maken. Tijdens de vakantiemaanden bijvoorbeeld.

De plenaire Kamer heeft de vraag van sp.a-Kamerlid Renaat Landuyt verworpen om bij hoogdringendheid een wetsvoorstel te behandelen dat de jury in een assisenzaak opdraagt haar antwoord over de schuldvraag te motiveren. 

De meerderheid wil dit opnemen in de globale hervorming van de assisenprocedure, maar dit dreigt minstens nog enkele maanden te zullen duren.
         
Naar aanleiding van de zaak-Taxquet veroordeelde het Europees Hof voor de rechten van de mens begin 2009 België omdat de volksjury met ja en nee op de schuldvragen antwoordt, gebonden door een eed en in eer en geweten.

De wereldvreemde kaste van "Europa" oordeelt dat dit niet kan.
-Op basis van dat Europese arrest verbrak het Hof van Cassatie dit jaar al twee veroordelingen die een volksjury uitsprak. 

Volgens minister van Justitie Stefaan De Clerck zij er nog zeven assisenzaken waar het risico bestaat Cassatie het oordeel van de volksjury vernietigt.

De Brugse advocaat-politicus Renaat Landuyt begrijpt niet waarom niet snel een wetsvoorstel kan worden gestemd dat een motiveringsplicht oplegt. 
-"Zolang dat niet gebeurt, bestaat het risico dat dure assisenprocedures moeten worden overgedaan." 

Hij vroeg de Kamer daarom om de noodwet die hij indiende bij hoogdringendheid te behandelen. Ook Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter diende overigens een wetsvoorstel terzake in.

De meerderheid volgde Renaat Landuyt echter niet. 
-Zij schaarde zich achter de voorzitster van de Kamercommissie Justitie Mia De Schamphelaere, die stelde dat de hele hervorming van de assisenprocedure, die momenteel voorligt in de bevoegde Senaatscommissie, binnen twee weken al kan worden goedgekeurd in de Hoge Vergadering. 
-"In dat geval kan ook de Kamer nog voor het begin van het nieuwe gerechtelijke jaar het licht op groen zetten voor de hervorming."

Met nog vier weken te gaan voor het parlementair reces twijfelen sommige parlementsleden aan die mogelijkheid. De voorzitter van de Senaatscommissie Justitie Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) bevestigde donderdag enkel dat het punt volgende week inderdaad geagendeerd staat.

Minister De Clerck zegt al weken te hopen dat de hervorming voor het reces in de Senaat gestemd raakt, maar dan moet uiteraard ook de Kamer er zich nog over uitspreken. En wanneer die nog een wijziging aanbrengt aan de wetteksten, gaan die opnieuw naar de Hoge Vergadering en eventueel weer terug.
 
Men zegge het voort.

Donderdag 18 juni 2009

'De Clerck is verantwoordelijk voor verbreking assisenarrest'

BRUSSEL - Dat het Hof van Cassatie woensdag een vonnis van het assisenhof in Antwerpen heeft verbroken, komt op rekening van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V), zegt SP.A-kamerlid Renaat Landuyt. 'Hij is verantwoordelijk'.

Mimoun Zarhaoui was door het assisenhof van Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel. Het Hof van Cassatie heeft dat vonnis woensdag verbroken. Daardoor zal voor het eerst in de Belgische geschiedenis een assisenzaak voor de derde keer plaatsvinden.

De verbreking van het arrest  illustreert de tegenstrijdige interpretaties van het arrest-Taxquet van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Dat oordeelde op 13 januari, in de zaak-'Taxquet tegen België', dat het hof van assisen haar veroordelingen voortaan moest motiveren.

SP.A-kamerlid Renaat Landuyt wijst minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) nu met de vinger. 'De Clerck is verantwoordelijk', zegt hij over het voorval van woensdag. De justitieminister heeft volgens hem nagelaten iets te ondernemen na het arrest in de zaak-Taxquet.

'Onbegrijpelijk en ergerlijk'

'Hij heeft niets gedaan om een eenduidige interpretatie van dat oordeel te stimuleren', zegt Landuyt. Volgens de SP.A'er had De Clerck ervoor kunnen zorgen dat alle assisenhoven op dezelfde wijze werken en hun uitspraken motiveren. Hij kon dat doen via de procureurs-generaal.

'Maar minister De Clerck heeft niets gedaan. Hierdoor gaf elk hof van assisen zijn eigen interpretatie aan het arrest-Taxquet. Brugge en Gent interpreteerden het anders dan Antwerpen en niet elk hof motiveerde dus zijn veroordelingen. Zo geschiedde ook in de zaak-Zarhaouni', aldus Landuyt. Hij noemt de zaak 'onbegrijpelijk' en 'ergerlijk'.

Wat nu?

'Minister De Clerck heeft het zover laten komen dat, in een zware criminele zaak, een veroordeling tot dertig jaar cel wordt vernietigd. Hopelijk worden op basis hiervan niet méér gevaarlijke mensen vrijgelaten. De vraag is nu: wat zal de minister van Justitie doen opdat deze crimineel aangehouden blijft en veroordeeld wordt?', vraagt Landuyt zich nog af.

De Standaard woensdag 20 mei 2009 - bron: belga - Auteur:dsl

Zwakke huurders zijn beter af met hulp van huurdersbonden

Brussel - Vakbonden mogen juridisch optreden voor werknemers, milieuverenigingen voor de natuur. Waarom kan dat niet voor huurders?

'Het heeft geen enkele zin de straf voor illegale huisuitzettingen te verhogen, als de vervolging ervan toch niet tot de prioriteiten van de parketten behoort. En in het licht van de bestaande criminaliteit is het ook logisch dat die vervolging geen prioriteit is.'

Volgens SP.A-kamerlid Renaat Landuyt zet het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) geen zoden aan de dijk (DS 14 april). 'Het meest effectieve is de huurdersbonden het recht toe te kennen huurders voor de rechter te verdedigen.'

De huurdersbonden zijn erkend door de Vlaamse overheid, redeneert Landuyt. Ze krijgen subsidies per regio en zijn de specialisten van de huurwetgeving, meer zelfs dan een pro Deo-advocaat.

'Niemand kent de situatie van huurders beter dan de huurdersbonden. Het bewijs is dat huurders gemakkelijk de weg naar die organisaties vinden - het dienstbetoon van politici inzake huurzaken is opvallend gedaald. Maar huurdersverenigingen mogen die huurders nog altijd niet vergezellen naar de vrederechter.'

'Milieuverenigingen mogen juridisch optreden in naam van de natuur. Vakbonden mogen werknemers verdedigen voor de arbeidsrechtbanken. Maar huurdersbonden mogen huurders niet bij een geschil met hun huisbaas voor de vrederechter bijstaan. Wat voor de bloemen kan, moet ook voor mensen mogelijk zijn.'

Het voorstel om de straf bij een illegale huisuitzetting te verhogen, is een voorbeeld van overbodige wetgeving, zegt de justitiespecialist van de SP.A. 'Net zoals enkele senatoren-voetbalbestuurders niet in een wet moeten bepalen dat de strijd tegen voetbalfraude een van de prioriteiten van het federaal parket moet zijn.'

Een huurder is volgens Landuyt niet gediend met zo'n strafverzwaring. 'Vele uithuiszettingen gebeuren bovendien met toestemming van de vrederechter. Maar als de medewerkers van de huurdersbonden met hun knowhow mogen raad geven, zijn die zwakke huurders wel degelijk geholpen.'

Filip Tollenaere van de Gentse huurdersbond juicht zo'n collectief vorderingsrecht voor huurdersbonden toe. 'Hoe breder we de huurders kunnen helpen, hoe beter. Wij mogen vandaag een huurder niet verdedigen voor de rechter. Dat blijft het monopolie van advocaten. We beschikken wel over een procesfonds waaruit we advocaten kunnen betalen. Dat fonds spreken we bij zeer schrijnende gevallen aan. Of om een principe-uitspraak te bekomen. Maar we zouden meer huurders kunnen helpen als we hen juridisch mogen bijstaan.' (fvg)

De Standaard dd. 15 april 2009

'Ik ben behoorlijk onbestuurbaar'

Acht jaar lang was hij in verscheidene regeringen een nogal onopvallende minister. Maar in de Fortiscommissie trok hij alsstem van de oppositie wekenlang alle aandacht naar zich toe. 'De commissieleden van de meerderheid hadden de deur kunnen openzetten voor een grote justitiehervorming. Maar daar warenze te laf voor', zegt Renaat Landuyt.

'Ik ben advocaat in hart en nieren', zegt Kamerlid Renaat Landuyt (SP.A) 'Toen we in 2007 in de oppositie terechtkwamen en ik na acht jaar plots geen minister meer was, ben ik meteen weer beginnen te pleiten. In het parlement heb ik me ook altijd intensief met justitie beziggehouden. Rechtbanken zijn nu eenmaal ontzettend belangrijk. Je kunt als minister tientallen goede wetten maken, maar die hebben geen enkele zin als de rechtbanken ze niet goed toepassen.'

Tien jaar geleden werd Landuyt voor het eerst minister op de golven van de Dutroux-commissie. Als verslaggever van de parlementaire onderzoekscommissie die het werk van politie en justitie in de zaak-Dutroux onder de loep nam, was hij, net als voorzitter Marc Verwilghen (Open VLD), in korte tijd bijzonder populair geworden. Nochtans werd er in die dagen nogal lacherig gedaan over zijn West-Vlaamse tongval en zijn monotone manier van praten. 'Renaat stop met dat geblaat', kopte toenmalig journalist Derk Jan Eppink in De Standaard nadat Landuyt het eindrapport van de commissie op zijn typische toontje had voorgelezen. Maar het grote publiek herinnerde zich vooral zijn vastberadenheid tijdens de live uitgezonden hoorzittingen. Bij de verkiezingen van 1999 scoorde hij dan ook opvallend goed, en de partij kon Landuyt, die in West-Vlaanderen constant tegen boegbeeld Johan Vande Lanotte moest opboksen, niet langer negeren.

Vandaag zit de SP.A in de oppositie en is Landuyt weer gewoon Kamerlid. En weer doet hij van zich spreken als lid van een parlementaire onderzoekscommissie. In de commissie die moest uitvlooien of er in het Fortisdossier inbreuken zijn gepleegd tegen het principe van de scheiding der machten, werkte hij zich constant in de kijker. Landuyt keurde het halfslachtige eindrapport vorige week wel goed, maar schreef samen met Jean-Marc Nollet (Ecolo) zijn eigen conclusies neer. 'Ik had geen keuze', aldus Landuyt. 'De gevolgen van het officiële rapport zijn ontzettend groot. Als je ziet hoe de rechters en procureurs in Brussel zich vandaag gedragen, zou je je zorgen gaan maken over je eigen veiligheid. Procureurs zouden beter criminelen oppakken in plaats van de rechters in het oog te houden. Maar wat schrijft de commissie in haar conclusies? Dat ze niet wil raken aan het feit dat procureurs rechters mogen controleren. Dramatisch is dat.'

Waarom was de Fortiscommissie zo bang om echte hervormingen aan te bevelen?

Renaat Landuyt: Alles werd geblokkeerd door partijpolitieke belangen. In de commissie-Dutroux konden de parlementsleden stuk voor stuk afstand nemen van hun partij om het onderzoek zo onafhankelijk mogelijk te laten verlopen. Dit keer slaagden de leden van de meerderheidspartijen daar blijkbaar niet in. Had ik hun spelletje meegespeeld, dan had ik gewoon tegen elke conclusie gestemd. Maar dat heb ik dus niet gedaan.

Waarom hebt u ervoor gekozen om net samen met Ecolo een alternatief eindrapport op te stellen?

Landuyt: Op persoonlijk vlak klikte het van bij het begin tussen Jean-Marc Nollet en mij. Vooral omdat we dezelfde aanpak hebben: we leveren grondig werk maar laten af en toe ook ruimte voor een knipoog. Bovendien blijken we wat justitie betreft op dezelfde golflengte te zitten. Vandaag leunt Ecolo ontegensprekelijk dichter bij de SP.A aan dan Groen! De Franstalige groenen zijn een soort 'modern links' geworden, en dat is net wat wij ook willen zijn. In elk geval is er rond het justitiebeleid de laatste weken een linkse oppositie opgestaan, en dat wellicht tot grote ergernis van de PS. Die samenwerking moeten we in de Kamer levendig houden en ten volle benutten.

De Fortiscommissie heeft wel een en ander aan het licht gebracht over de pijnpunten bij het gerecht, maar over de eventuele politieke verantwoordelijkheid van de betrokken ministers wordt amper gerept.

Landuyt: (haalt de schouders op) Als die mensen zelf hun verantwoordelijkheid niet opnemen, zal de kiezer zich later wel over hen uitspreken. Blijkbaar heeft het begrip politieke verantwoordelijkheid een nieuwe betekenis gekregen. Het is voormalig minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) die vorig jaar voor een precedent heeft gezorgd: toen hij onder vuur werd genomen in verband met een reeks omstreden politiebenoemingen, offerde hij een paar kabinetsmedewerkers op en bleef zelf zitten. Een minister voelt zich tegenwoordig dus al niet meer verantwoordelijk voor wat er op zijn eigen kabinet gebeurt. Als zijn kabinetsmedewerkers goed werk leveren, organiseert hij een persconferentie en steekt hij de pluimen op zijn hoed. Maar als diezelfde medewerkers fouten maken, dan dekt hij hen niet in. Jo Vandeurzen (CD&V) had nog het fatsoen om zelf op te stappen, maar Yves Leterme (CD&V) niet, en Didier Reynders (MR) zit nog altijd op zijn stoel en is duidelijk nog niet tot inkeer gekomen.

Ook het parlement komt niet goed uit de Fortiscommissie.

Landuyt: De commissieleden van de meerderheid hebben dan ook niet de kracht gevonden om zich tijdens het onderzoekswerk onafhankelijk op te stellen. En dat is schrijnend. Ze konden in het eindrapport aanbevelingen doen om justitie verregaand te hervormen. Maar daar waren ze te laf voor. De hele tijd grepen ze elke kans aan om de wet naar hun hand te zetten ter verdediging van hun eigen partijgenoten. Politieke carrières zijn blijkbaar veel belangrijker dan de noodzakelijke modernisering van het gerecht. Meer nog: de commissie heeft de facto beslist dat we terug moeten keren naar het oude systeem waarbij procureurs over de schouders van de rechters mee mogen kijken. Ongelooflijk. Ik ben in elk geval van plan om dit rapport in de toekomst te blijven gebruiken om de meerderheid onder druk te zetten.

Wat moeten volgens u de prioriteiten zijn bij een hervorming van justitie?

Landuyt: Ons politieapparaat functioneert vandaag beter dan vroeger en de criminelen worden sneller opgepakt. Alleen kan men ze niet vasthouden: ofwel worden de straffen niet goed uitgevoerd, ofwel lopen de gedetineerden weg uit de gevangenis. Er mankeert dus iets aan de strafuitvoering, en dat moet volgens mij onze absolute prioriteit zijn. Het is daarbij van het grootste belang dat de procureurs uit de rechtbanken worden weggehaald. Ik pleit ervoor de procureurs te organiseren zoals de politie, met een nationale structuur en lokale afdelingen. Dan zouden ze sterker staan ten opzichte van de politie, en ook dat is nodig.
Op zich sta ik helemaal achter de hervormingen die voormalig minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) en zijn opvolger Stefaan De Clerck (CD&V) hebben aangekondigd. Alleen komt daar voorlopig niets van in huis. Dat kan ook niet, want in de vastgelegde budgetten vind ik er geen middelen voor terug.

Vier jaar lang was er met Laurette Onkelinx (PS) een socialiste bevoegd voor justitie. Ook toen werden er amper hervormingen doorgevoerd.

Landuyt: Onderschat Laurette Onkelinx vooral niet. Zij heeft op justitie wel degelijk iets in beweging gezet. Maar wat deed Vandeurzen meteen na zijn aantreden? Al haar wetten, onder meer over de strafuitvoeringsrechtbanken, uitstellen. Ook tijdens haar regeerperiode op justitie had Onkelinx het trouwens niet gemakkelijk. Want als je niet wordt ingedekt door het parlement kun je als minister niets beginnen. Zo simpel is dat. Dat zal ook Stefaan De Clerck de komende tijd aan den lijve ondervinden. Met het huidige parlement mag hij elke hervorming op zijn buik schrijven.

Uw optreden in de Fortiscommissie was een van de weinige gelegenheden waarbij de SP.A echt uit de verf kwam als oppositiepartij.

Landuyt: (grijnst) Ik hoop dat ook mijn partijgenoten dat hebben opgemerkt.

Hebben die dan de neiging u te vergeten?

Landuyt: Ik ben niet iemand die het hoge woord voert tijdens partijvergaderingen. Als onze voorzitster me om mijn mening vraagt, dan geef ik die. Maar verder ga ik mijn eigen gang. Ik ken de uitgangspunten van mijn partij en op basis daarvan teken ik mijn eigen lijnen uit in de domeinen waarmee ik me bezighoud. Ik ben dan misschien behoorlijk onbestuurbaar, maar ik ga altijd uit van de socialistische gedachte.

Waarom duurt het zo lang voor uw partij haar tweede adem vindt?

Landuyt: Om te beginnen is er zich binnen de SP.A in moeilijke omstandigheden een generatiewissel aan het voltrekken. Daarnaast zit het besturen bij veel van mijn partijgenoten in de genen ingebakken. Veel socialisten zijn opgekweekt in kabinetten in plaats van op straat tussen de kiezers. Voorlopig kunnen we ook niet voluit oppositie voeren omdat we op Vlaams niveau nog in de meerderheid zitten. Geen gemakkelijke positie. Wel merk ik dat de oppositiegeest zeker in onze Kamerfractie aan het groeien is.

Ook de interne oppositie is het afgelopen jaar gegroeid. Hoe komt dat?

Landuyt: De verschrikkelijke verkiezingsnederlaag van 10 juni 2007 was voor de hele SP.A een groot kantelmoment. Alles wat voordien als positief werd ervaren, werd plots negatief uitgelegd. Zo vonden al mijn partijgenoten het vroeger een goede zaak dat de SP.A heel verschillende mensen kon verenigen. Ze waren blij dat de band met de vakbond kon worden aangehaald door Mia De Vits naar het Europees Parlement te sturen, en ze zagen een kartel met de partij van Bert Anciaux zitten omdat die in de Vlaamse regering toch al een heel sociaal beleid voerde. Unaniem vonden we dat een versterking van onze partij. Maar toen kwam de verkiezingsnederlaag en stortte ons hele kaartenhuis in elkaar. Plots kregen sommigen het er moeilijk mee dat mensen als Anciaux bij onze partij kwamen. Zo gaat dat, hè: in tijden van succes juicht iedereen toe dat nieuwe figuren naar voren worden geschoven, maar als het slecht gaat, wordt dat als een bedreiging ervaren.

Volgens politoloog Carl Devos was Steve Stevaert de laatste Vlaamse socialist die nog met een vernieuwend verhaal op de proppen kwam. Zit daar iets in?

Landuyt: Het gratisverhaal van Steve leek ontzettend eenvoudig maar hield in wezen een heel politiek systeem in. Zijn idee was dat de overheid de mensen van een aantal basisvoorzieningen, van openbaar vervoer tot wegen en onderwijs, moet voorzien zonder dat ze daar naast hun belastingbijdrage nog een keer voor moeten betalen. Steve beheerste als geen ander de kunst om via liberale methodes tot een krachtig socialisme te komen. Het is jammer dat de partij in 2005 nogal bruusk met dat verhaal heeft gebroken toen Steve provinciegouverneur van Limburg werd. Sindsdien is het zoeken geweest om weer de juiste bewoordingen te vinden. Maar er is wel visie in de partij aanwezig, hoor. Neem Frank Vandenbroucke. Hij heeft vandaag een duidelijk verhaal klaar, maar dat is wel ingewikkelder dan de boodschap die Steve destijds verkondigde.

Volgt de partij de visie van Frank Vandenbroucke ook?

Landuyt: Neen, niet iedereen gaat akkoord. Dat is duidelijk voelbaar. Al heeft iedereen in de partij wel respect voor Frank Vandenbroucke. Hij heeft in elk geval veel ervaring en is heel vastberaden. Maar de passie van het socialisme behoort niet enkel toe aan degenen die zich intellectueel kunnen uitdrukken, hè.

U bedoelt dat de SP.A een charismatisch, misschien zelfs volks boegbeeld nodig heeft?

Landuyt: Natuurlijk. Het is nu afwachten wie van de nieuwe generatie zich tot boegbeeld zal ontpoppen. Ik zie in elk geval een paar kanshebbers tussen de huidige parlementsleden. Ze moeten alleen nog een beetje groeien.

De tijd dringt.

Landuyt: Dat is zo. Ik besef ook wel dat we een heel moeilijke campagne tegemoet gaan. Onze kritiek op de federale regering overschaduwt vaak het werk van onze Vlaamse ministers. Daarnaast ziet het ernaar uit dat CD&V en Open VLD na de verkiezingen liever zonder ons verder zouden gaan. Bart Tommelein, Open VLD-lijsttrekker in West-Vlaanderen, steekt bijvoorbeeld niet onder stoelen of banken dat hij de voorkeur geeft aan een 'gezapig rechtse' regering. Maar we geven ons nog niet gewonnen. Er is nog altijd vraag naar een socialistisch verhaal. Dat merk ik heel goed als ik in Brugge op straat met de mensen praat.

U staat voorlaatste bij de opvolgers op de West-Vlaamse lijst. Hebt u niet overwogen om naar het Vlaamse niveau terug te keren?

Landuyt: Om te beginnen heeft mijn partij me niet gevraagd om een prominente rol te spelen bij de Vlaamse verkiezingen. Zelf wil ik me ook liever op justitie blijven concentreren, en dat is nu eenmaal een federale bevoegdheid. Op de dag dat justitie geregionaliseerd wordt, zal ik me wel weer op de Vlaamse verkiezingen werpen. Ondertussen wil ik er alles aan doen om mijn stempel op het justitiebeleid te drukken, want ik voel dat ik daar zelfs vanuit de oppositie invloed op kan hebben.

Gaat u straks campagne voeren?

Landuyt: Zeker. Al vind ik dat wel moeilijk, want ik heb nog nooit campagne moeten voeren vanaf zo'n onverkiesbare plaats. Ik ben in elk geval van plan om onze West-Vlaamse lijsttrekker, John Crombez, zoveel mogelijk te steunen. Als econoom heeft Crombez een ideaal profiel om onze Vlaamse lijst te trekken, want de SP.A heeft vandaag meer dan ooit nood aan een economische visie. Op Vlaams niveau is het van de tijd van Norbert De Batselier geleden dat we dat domein naar ons toe hebben kunnen trekken. Het zou dan ook een goede zaak zijn als Crombez zich daarop zou storten. Wij gaan in West-Vlaanderen voor de vernieuwing, en dat is natuurlijk altijd een gok. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat Johan Vande Lanotte weet wat hij doet.

Yves Leterme, die voor CD&V de West-Vlaamse lijst duwt, heeft afgelopen week laten weten dat hij weer helemaal terug is. Vreest u zijn concurrentie?

Landuyt: Ik denk dat hij daar vooral Vlaams minister Hilde Crevits, CD&V-lijsttrekker in West-Vlaanderen, geen plezier mee doet. Zij zal amper de kans krijgen om haar verdiensten zichtbaar te maken, want Leterme zal de hele tijd naast haar staan om over zichzelf te praten. Blijkbaar wil hij de Vlaamse verkiezingen als hefboom gebruiken om als minister van Buitenlandse Zaken in de federale regering binnen te breken. Daar dienen regionale verkiezingen nochtans niet voor.

Wat als de peilingen gelijk krijgen en de SP.A op 7 juni nog verder afglijdt? Moet de SP.A dan weer op zoek naar een nieuwe voorzitter?

Landuyt: Helemaal niet. Intern is CarolineGennez een heel krachtige figuur - ook al komt ze voor de buitenwereld niet altijd zo over. Als voorzitster heeft ze het tot nu toe niet gemakkelijk gehad. Ze heeft veel tegenwerking gekregen en werd vaak publiekelijk door partijgenoten bekritiseerd. Zelf ben ik er trouwens ontzettend van geschrokken dat oud-partijvoorzitter Louis Tobback haar een tijd geleden voor de camera's een veeg uit de pan gaf - zo heeft Louis mij niet opgevoed. In elk geval zit Caroline nog altijd behoorlijk stevig in het zadel, en ik vind het heel belangrijk dat ze daar nog lang kan blijven. De laatste jaren heeft de SP.A immers de ene voorzitter na de andere zien passeren. Het is al van Karel Van Miert geleden dat de partij nog eens een lange periode door dezelfde voorzitter is geleid. En dat is allesbehalve een goede zaak. Als we blijven verwachten dat een voorzitter meteen opstapt na tegenvallende verkiezingen, zal niemand ooit de kans krijgen om lijnen op lange termijn uit te tekenen. Daarom hoop ik dat Caroline lang kan blijven zitten. Tien jaar, wat mij betreft. Alleen op die manier kan de SP.A krijgen waar ze al zo lang naar snakt: rust, stabiliteit en een coherent verhaal.

DOOR ANN PEUTEMAN / FOTO'S FILIP NAUDTS

"Rol van procureur moet herbekeken worden"

06/03/2009 14:00

Bekijk een fragment uit de uitzending

"Ik vrees dat dit de eerste keer is dat een minister vroeg om toe te kijken op de werking van het gerecht," zegt SP.A-parlementslid Renaat Landuyt dit weekend in "Open kaart - Knack TV".

Landuyt maakt deel uit van de parlementaire onderzoekscommissie die moet nagaan of er politieke beïnvloeding was in de rechtszaken over de ontmanteling van Fortis. "We vragen aan elke getuige in de commissie hoeveel keer het al is voorgekomen dat op vraag van de minister van Justitie is toegekeken op de werking van het gerecht. Niemand kan daar een antwoord op geven. Men ontwijkt zelfs het antwoord. Ik vrees dat dit de eerste keer is. Het maakt het des te erger dat de overheid betrokken partij is in deze zaak."


Renaat Landuyt discussieert met professor publiekrecht Paul Van Orshoven over de scheiding der machten in ons land. Voor Landuyt is het zonneklaar dat er iets moet gebeuren aan de rol van de procureur. "Hij behoort zogenaamd tot de rechterlijke macht. Maar ik zie procureurs naast de rechter zitten. Ik zie ze in het parlement naast de minister Justitie zitten. Dat kan niet.

"Kabinet Vandeurzen moest Fortis-uitspraak beïnvloeden"


Renaat Landuyt en Jean-Marc Nollet verbonden hun eigen conclusies aan de Fortiscommissie.

HLN update   Het kabinet van ex-premier Yves Leterme en van vicepremier Didier Reynders hebben het kabinet van toenmalig Justitieminister Jo Vandeurzen ingeschakeld om het Fortis-proces voor het hof van beroep te beïnvloeden. Die conclusie trekken sp.a en Ecolo/Groen! uit de vaststellingen in de Fortis-onderzoekscommissie, waarvan het verslag straks wordt besproken in de plenaire Kamer.

Zoals bekend kwam het maandagnacht tot een stemming tussen meerderheid en oppositie over de conclusies die de onderzoekscommissie zou trekken uit de contacten die plaatsvonden in de aanloop naar 12 december, toen het hof van beroep van Brussel de verkoop van Fortis aan BNP Paribas opschortte.

Conclusie niet ver genoeg
In het meerderheidsverslag staat dat bepaalde contacten in die fase een schending van het principe van de scheiding der machten zouden kunnen inhouden. De oppositie vond dat die conclusie niet ver genoeg gaat. Eerder was wel een consensus ontstaan over de contacten bij het tot stand komen van het advies van substituut Paul D'haeyer tijdens het proces in eerste aanleg. Die hebben volgens het verslag het principe van de scheiding der machten in gevaar gebracht.

Verslaggever Renaat Landuyt en ondervoorzitter Jean-Marc Nollet stellen dat na die eerste conclusie de intellectuele oefening in de commissie werd stopgezet en er sindsdien aan politiek werd gedaan. Daarom werkten ze een alternatief verslag uit. Daarin concluderen ze dat er in de fase voorafgaand aan de uitspraak van het arrest duidelijk sprake was van een schending van de scheiding der machten.

Staat belanghebbende partij
"Voor de Kamer is het duidelijk dat de talrijke contacten die die dag (12 december) door de kabinetten werden gelegd tot doel hadden te verhinderen dat het arrest van de 18de kamer van het hof van beroep te Brussel zou kunnen worden uitgesproken op de door zijn zetel voorziene dag. Voor de Kamer is het duidelijk dat deze contacten en het gebruik dat hiervan werd gemaakt, het principe van de scheiding der machten in gevaar hebben gebracht en des te erger zijn, aangezien de staat belanghebbende partij was", luidt het in hun verslag.

Landuyt wees erop dat minister Vandeurzen op een bepaald moment zijn kabinet, "weliswaar te laat", zowel telefonisch als per sms de instructie heeft gegeven zijn handeling te beperken tot een vraag om informatie. "In het recht noemt men dat soms een bekentenis", aldus de sp.a'er. "Hij stond op de rem, maar eigenlijk was het te laat. Het ongeval was al gebeurd".

Reynders
Het oppositielid voegt er nog aan toe dat Vandeurzen het instrument was van de kabinetten Leterme en Reynders. Voor Landuyt zou de MR-vicepremier eigenlijk ook ontslag moeten nemen. "Hij zou de ethische norm van Vandeurzen moeten volgen", stelde Landuyt achteraf.

Ook in de fase na het arrest, met de discussie over het al dan niet cassatieberoep aantekenen op basis van artikel 1088 van het gerechtelijk wetboek, liep het volgens sp.a en de groenen mis. Landuyt had het over een totale normvervaging in hoofde van de regering. Men heeft immers de bevoegdheid van de minister van Justitie en het belang van de partijen met elkaar verward.

Eigen aanbevelingen
Ecolo/Groen! en sp.a hebben ook een eigen rist aanbevelingen op papier gezet. De belangrijkste is dat er een wettelijk verbod moet komen op het detachteren van ambtenaren van het openbaar ministerie naar andere ministers dan die van Justitie. Ook vinden ze dat de controle op de werking van het gerecht anders moet lopen dan via de procureurs. De vaststellingen van de onderzoekscommissie maken immers duidelijk dat de schijn van beïnvloeding of druk snel gewekt is.

Ook vinden ze dat procureurs kantoor moeten houden buiten de rechtbank en moet er een verbod komen op de mogelijkheid dat procureurs zomaar dossiers kunnen laten weghalen bij de griffie. Een andere aanbeveling houdt in dat advocaten niet zomaar op algemene wijze het beroepsgeheim kunnen inroepen om niet te moeten verschijnen voor een onderzoekscommissie. (belga/sps) 19/03/09 13u04

Landuyt: 'Ik zal hen graag ontslaan'BRUSSEL - 'Ik heb alle begrip voor de houding van de experten en ben dan ook graag bereid om hen te ontslaan'. Dat zegt SP.A-commissieleid en rapporteur Renaat Landuyt. De Vlaamse socialist wil dat de onderzoekscommissie nu snel de eerste voorzitter en de procureur-generaal van het Hof van Cassatie hoort.

Volgens Landuyt is het logisch dat de experten bij hun mening blijven. 'Het is moeilijk te erkennen dat je fout zit. Bovendien zaten niet alle experts op dezelfde golflengte', zegt hij dinsdagnamiddag in een reactie.

Landuyt wijst er ook op dat het moeilijk zou zijn geweest om de samenwerking voort te zetten, aangezien het vertrouwen in de vier weg was.

Magistraten ondervragen

Nu meteen op zoek gaan naar vervangers, is voor de SP.A'er niet nodig. De commissie moet nu eerst dringend een aantal magistraten ondervragen over het dossier.

Hij verwijst daarbij vooral naar eerste voorzitter van Cassatie Ghislain Londers en de procureur-generaal bij Cassatie, Jean-François Leclercq.


Brief

Leclercq liet zich in een brief aan Londers bijzonder kritisch uit over het initiatief van de eerste voorzitter om de Kamer in te lichten over belangrijke aanwijzingen over politieke bëinvloeding van het gerecht in het dossier rond de verkoop van Fortis.

Londers liet daarop weten dat het ging om een persoonlijk initiatief waarvoor hij de verantwoordelijkheid opneemt. De regering-Leterme viel eind december over de affaire.

'We moeten nu eerst magistraten horen die brieven naar elkaar schrijven. Het is niet nodig te wachten op nieuwe experten. We hebben zelfdiscipline en ervaring genoeg', aldus de Vlaamse socialist.
dsl

Landuyt: "De Clerck mag zaak-Wijffels niet blauwblauw laten

Volgens kamerlid Renaat Landuyt (sp.a) moet Stefaan De Clerck een verantwoordelijke aanduiden.

Kamerlid Renaat Landuyt (sp.a) vindt dat de minister van Justitie een verantwoordelijke moet aanduiden naar aanleiding van het vertrek uit ons land van de twee Oekraïense broers die in september 2007 in Gent een jongen neerstaken. Hij hekelt daarbij de "sfeer van onverantwoordelijkheid binnen de groep van procureurs".

Aanvallers probleemloos land uit
De justitiespecialist van de Vlaamse socialisten reageert daarmee op het nieuws dat de broers die de Gentse scholier Simon Wijffels levensgevaarlijk in de hals staken met een mes, een maand voor hun proces probleemloos het land zijn uitgeraakt met hun familie. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het Gentse parket hadden elkaar niet gemeld dat ze in ons land moesten blijven.

Alweer in de fout
Volgens Landuyt gaat het alweer om een fout die gebeurt met het gevolg dat mensen niet zullen worden vervolgd. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) mag wat hem betreft de zaak niet blauwblauw laten. "De minister moet hier optreden. Het volstaat niet te zeggen dat het erg is. Als de minister laat gebeuren dat er permanent fouten gebeuren zonder een verantwoordelijke aan te duiden, dan is hij zelf verantwoordelijk", aldus Landuyt.

Grenzen
Het oppositielid stelt dat "de tolerantie van de onverantwoordelijkheid en fouten zijn grenzen heeft bereikt" en merkt daarbij op dat men nooit een verantwoordelijke aanwijst binnen de groep van procureurs. Zij zijn verantwoordelijk voor de vervolging, aldus nog Landuyt.

(De Morgen - 04/02/09)

Procedurefouten mogen niet leiden tot het vrijlaten van criminelen

07/01/2009 - De dreigende vrijlating van criminelen in Gent is niet enkel erg voor de slachtoffers. "Men moet stoppen met procedurefouten te koppelen aan het vrijlaten van criminelen", zegt Renaat Landuyt.
Door een administratieve fout bij het Gentse gerecht zijn gisteren 15 zware criminelen vrijgelaten. Het gaat om mensen- en drugshandelaars. Tijdens bepaalde zittingen van de Kamer van Inbeschuldigingstelling was er geen parket-magistraat aanwezig en dat is onwettelijk, zegt het Hof van Cassatie. Hierdoor kwamen 15 daders op vrije voeten.

sp.a is verbolgen over zoveel onrechtvaardigheid ten aanzien van de slachtoffers. Justitie-specialist Renaat Landuyt wijst erop dat in Antwerpen en Brussel dergelijke procedurefouten niet gebeuren. Volgens hem is er dringend nood aan een grotere eenheid onder de procureurs en een betere leiding van de procureurs-generaal en hier draagt de Minister van Justitie een grote verantwoordelijkheid.

Renaat Landuyt vraagt dat de minister van Justitie meteen zijn procureurs-generaal bijeenroept om te kijken welke dossier een gevaar lopen en hoe dergelijke vrijlatingen van de verkeerde mensen kunnen vermeden worden.

Daarnaast roept hij alle partijen op om geen partijpolitieke spelletjes te spelen maar samen te zoeken naar een correcte manier van het sanctioneren van procedurefouten. Want procedurefouten mogen in de toekomst niet meer leiden tot de vrijlating van de verkeerde mensen.

Renaat Landuyt : "Het is niet eerlijk dat men in de rechtbank een redenering maakt die regelrecht ingaat tegen het rechtvaardigheidsgevoel van de mensen. Want het zijn de belangen van de slachtoffers, niet die van de daders, die keer op keer worden geschonden. Als er procedurefouten gebeuren, zijn daar mensen voor verantwoordelijk, maar dat betekent niet dat je kado’s geeft aan criminelen."

sp.a vraagt dat er dringend werk gemaakt wordt van de evaluatie van de BOM-wet (Bijzondere Opsporingsmethoden). " Men mag ook niet vergeten dat dankzij deze wet vele criminele netwerken werden opgerold. Ik pleit voor de invoering van een algemeen principe in de wet waardoor bij procedurefouten gekeken wordt naar de concrete situatie en naar de concrete belangen die al dan niet worden geschonden."

'Positief injunctierecht gebruiken in zaak Iasir'

BRUSSEL - SP.A-kamerlid Renaat Landuyt wil dat minister van Justitie Stefaan De Clerck de Brusselse procureur vraagt om het onderzoek naar de moord op Kitty Van Nieuwenhuysen af te sluiten. Zo kan vermeden worden dat Hassan Iasir donderdag een vrij man is. Op het einde van een moordonderzoek kunnen personen in afwachting van het assisenproces immers defintief worden aangehouden, redeneert de Vlaamse socialist.

Landuyt reageert op de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling om Hassan Iasir, één van de verdachten in het onderzoek naar de moord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen, vrij te laten. Donderdag wordt duidelijk of de man echt de gevangenis mag verlaten, aangezien dan de uitspraak volgt over de eventuele verlenging van zijn aanhouding in een reeks andere dossiers.

De justitiespecialist van de Vlaamse socialisten is ervan overtuigd dat Iasir de benen neemt indien hij donderdag wordt vrijgelaten. Op die manier kan hij zich onttrekken aan zijn proces voor het hof van assisen.

Daarom wil Landuyt dat De Clerck zijn positief injunctierecht gebruikt en de Brusselse procureur vraagt het moordonderzoek af te sluiten. 'Het onderzoek is nu al meer dan een jaar bezig, terwijl alles toch vrij duidelijk is. We weten over wie het gaat. In het buitenland zou het proces al lang bezig zijn geweest', zegt Landuyt.

Wanneer het dossier officieel wordt afgesloten, kan Iasir in afwachting van zijn proces worden aangehouden. Op die maniier kan hij dan ook niet ontsnappen of als vrij man naar het buitenland vluchten, stelt Landuyt.

'De minister van Justitie is de juiste persoon om het signaal te geven dat het gerecht er alles moet aan doen om de man binnen te houden. Ook Vandeurzen heeft dat gedaan', voegt de SP.A'er eraan toe.

Landuyt wil De Clerck hierover in commissie of, indien dat de komende dagen in commissie niet mogeijk is, donderdag tijdens het vragenuurtje plenair ondervragen. kld

dinsdag 06 januari 2009

Landuyt vraagt vervanging Dewael in tuchtprocedure Koekelberg

Renaat

Renaat Landuyt (sp.a).

Kamerlid Renaat Landuyt (sp.a) dringt erop aan dat de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, Patrick Dewael en Jo Vandeurzen, niet langer de leiding voeren van de tuchtprocedure tegen de commissaris-generaal van de federale politie, Fernand Koekelberg.

Dat moet voorkomen dat een eventuele tuchtrechterlijke beslissing zou worden vernietigd omwille van de schijn van vooringenomenheid of betrokkenheid. Het oppositielid vraagt dat premier Yves Leterme ingrijpt.


"Onpartijdigheid is geschonden"
Volgens Landuyt wijst de verdediging op het feit dat minister Dewael betrokken partij is bij de gewraakte benoemingsdossiers. Eveneens worden bepaalde persberichten van beide ministers aanzien als vooringenomenheid. Hun onpartijdigheid om een uiteindelijke beslissing te nemen, zou zijn geschonden, luidt het.

"Minstens is de indruk hiervan gewekt", stelt Landuyt. "Uit het verdedigingsrapport dat werd ingediend in het kader van de lopende tuchtprocedure tegen de commissaris-generaal van de federale politie blijkt dat die laatste zich reeds hierop beroept".

"Geen schuldigverklaring"
Landuyt zegt niet te begrijpen dat minister Dewael zich niet laat vervangen voor de behandeling van dit tuchtdossier. Dat zou niet de eerste keer zijn en niet betekenen dat de minister schuldig verklaard wordt. "Dit betekent wel dat men verhindert dat later een tuchtrechtelijke beslissing zou worden nietig verklaard, juist omwille van deze schijn van vooringenomenheid of betrokkenheid", aldus de Vlaamse socialist.

(belga/tw) Website De Morgen 3 december 2008

 

 

De discussie over de beleidsnota Justitie voor 2009
28 NOVEMBER 2008 - Woensdag net voor middernacht keurde de Kamercommissie Justitie de beleidsnota voor 2009 van minister Jo Vandeurzen (CD&V) meerderheid tegen oppositie goed. Die oppositie vond vooral dat de nota te veel uitstellen en overlegsuggesties bevat en bijna niets concreets. Renaat Landuyt noemde Vandeurzen de "minister van uitstellen" […].

"Er is geen geld, het Masterplan voor de gevangenissen loopt nu al veel vertraging op, er komt geen hervorming van de gerechtelijke structuren en er is geen overleg met de Gewesten en Gemeenschappen." Dat is in een notendop de kritiek van Renaat Landuyt […], justitiespecialist van de sp.a.
Renaat Landuyt Landuyt beklemtoonde dat hij weinig van mening verschilde met minister Vandeurzen en dezelfde doelstellingen had. "Maar de minister hakt te weinig knopen door en ik heb problemen met zijn werkmethode. De minister doet te veel denken aan Stefaan Declerck".
Landuyt geloofde niet dat het Masterplan voor de gevangenisbouw tijdig gerealiseerd zal worden. Hij citeerde het Rekenhof dat stelde dat de begroting voor dit plan "geen bijkomende uitgaven bevat".
Hij merkte op dat de geplande interneringsinstelling voor 270 geïnterneerden in Gent nu al meer kost dan gepland. "Momenteel start een studiebureau met de voorbereidende analyse van de basisschets, zo zegt de nota. In de begroting staat daarvoor 30 miljoen, maar tot nu toe heeft dit al 63 miljoen gekost", zo stelde het parlementslid. (Vandeurzen antwoordde hierop niet, nvdr).
"In ieder geval komen die instellingen niet meer tijdig (tegen 2012) klaar. Voor de nieuwe gevangenissen voor 300 gedetineerden heeft de Regie der Gebouwen nu een oproep gelanceerd voor de aanstelling van een adviesbureau voor de begeleiding van de studie van de vier nieuwe gevangenissen. Dat is een klassieke vertragingstruc van de Regie", aldus Landuyt.
De grote justitiehervorming komt er - volgens Landuyt - ook al niet. "Een van de beste punten is Uw informaticabeleid, het is no nonsense, stapje voor stapje, West-Vlaams haast. Maar ik lees dat de hervorming van het gerecht eerst wordt uitgewerkt, daarna [wordt] nagegaan of ze financieel haalbaar is, vervolgens wordt onderzocht of er een politiek akkoord over mogelijk is en tenslotte…of ze wenselijk is voor de burger (p.39)". Hallucinant vond Landuyt dat.
Volgens Landuyt stippelt de justitieminister in zijn beleidsnota geen krijtlijnen voor de uitvoering van een regeringsbeleid uit. "Hij stelt integendeel voor om te overleggen over voorstellen van zijn administratie. Dat is de omgekeerde wereld. Wij ontdekten in de nota 83 voorstellen tot overleg. De minister schakelt een adviesbureau in om de activiteiten van studiebureaus in kaart te brengen. Dat zijn vertragingstechnieken".
Volgens Landuyt komt dit "omdat Vandeurzen geen tijd heeft om minister van Justitie te zijn. Hij is minister van institutionele hervormingen en dan nog eens vice-premier. Justitie is voor hem geen prioriteit".
De justitiespecialist vreesde dat Vandeurzen de minister van de uitstellen wordt en dat er slechts drie concrete voorstellen in de hele nota van 120 p. staan: één gebouw zoeken voor alle adviesorganen in de gerechtelijke wereld; een opendeurdag van justitie op 21 juli; een nationale conferentie rond de jeugdbescherming.
Landuyt rondde zijn tussenkomst af met 35 punctuele vragen, maar op de meeste kwam geen antwoord.
 
Om vijf voor middernacht keurde de Kamercommissie Justitie de beleidsnota en de begroting voor justitie meerderheid (10 leden) tegen oppositie (4 leden) goed.

Gazet van Antwerpen, vrijdag 28 november 2008

Landuyt wil 'woonverbod' voor pedofielen

Het parlementslid Renaat Landuyt (SP.A) dient in de Kamer een wetsvoorstel in dat vrijgelaten pedofielen verbiedt zich opnieuw in de buurt van hun slachtoffers te vestigen.

'We spreken levenslange beroepsverboden uit voor frauderende zelfstandigen, dan moet een levenslang woonverbod voor pedofielen ook kunnen.'

Landuyt laat zich voor zijn wetsvoorstel inspireren door de terugkeer van een pedofiel in het Limburgse Hechtel waar hij twintig jaar geleden tientallen jongeren uit de buurt heeft misbruikt. 'Ik begrijp de onrust bij de buurtbewoners', zegt Landuyt. 'De schade die de betrokkenne bij zijn slachtoffers en hun ouders aanrichtte, is oneindig en onmeetbaar.'

Landuyt wil een wetsvoorstel indienen dat strafuitvoeringsrechtbanken de mogelijkheid geeft om pedofielen een levenslang woonverbod op te leggen in de wijk waar ze hun slachtoffers maakten. 'Nu legt men zulke woonverboden ook al op. In deze zaak bijvoorbeeld mocht de man vijf jaar lang niet meer in Hechtel komen. Maar de rechter kan dat verbod op dit moment maar voor een beperkte periode opleggen. En het hoeft niet gezegd dat de buurt zulke feiten na vijf jaar nog lang niet is vergeten.'

Hij wijst er ook op dat de strafuitvoeringsrechtbanken dat levenslang woonverbod indien nodig nog kunnen opheffen, bijvoorbeeld wanneer het duidelijk is dat de betrokken zedendelinquent totaal geen gevaar meer voor de samenleving vormt en ook de buurt zich niet langer tegen zijn komst verzet.

Landuyt had gehoopt dat de minister van Justitie, Jo Vandeurzen (CD&V), zelf dit initiatief had genomen. 'Maar hij heeft het duidelijk te druk met zijn communautaire werk.'

In Nederland is een woonverbod voor pedofielen al zo goed als aangenomen. Nederlandse politici schoten in actie toen een pedofiel in Utrecht opnieuw in het flatgebouw introk waar zijn slachtoffer woonde.  (wer)

De Standaard donderdag 9 oktober 2008

Procureur van Brussel neemt situatie Anderlecht nog steeds niet ernstig

"De aanhoudende ruzie tussen het parket en de politie in Brussel Zuid maakt een krachtdadig optreden tegen de criminaliteit in Anderlecht onmogelijk", zegt Renaat Landuyt. Hij vraagt de minister van Justitie meteen op te treden. "Het is onbegrijpelijk dat een schutter die op onschuldige mensen schiet, na één dag alweer vrij komt omdat het parket en de politie elkaar tegenwerken in plaats van samen te werken."

Na een eerder conflict tussen de politie van Brussel Zuid, de burgemeester van Anderlecht enerzijds en de procureur van Brussel anderzijds belegde de minister van Justitie een vergadering. Die kwam er op vraag van sp.a-kamerlid Landuyt. Toen beloofden alle betrokken instanties dat er voor Anderlecht bijzondere aandacht zou zijn. Procureur, politie en burgemeester verbonden zich ertoe een bijzonder veiligheidsplan op te stellen. Maar het is nog steeds wachten op Godot. Het geweld en de onveiligheid in Anderlecht duurt ondertussen voort.

Vandaag uiten politie en burgemeester terug beschuldigingen aan het adres van de procureur des konings. Opnieuw is de dader van een schietpartij met een ernstige gewonde meteen weer vrijgelaten. Bij een ruzie tussen druggebruikers werd een schot gelost dat een jonge Pakistaan met een verleden van druggebruik en -handel het leven kostte. Het onderzoek naar de dader(s) loopt nog steeds. Even voordien had al een schietpartij plaatsgevonden, vlak bij het stilaan beruchte metrostation Sint-Guido. Een 47-jarige man, Minoun, werd wegens dronkenschap de toegang tot een café geweigerd. Waarop hij thuis een pistool kaliber 7.65 haalde en daarmee terugkeerde naar het café, om gewapenderhand zijn gelijk te halen. Drie schoten loste hij, één daarvan raakte een klant in de dij. De politie kon de man nog dezelfde avond oppakken, maar zondag werd hij alweer vrijgelaten door het parket van Brussel.

De beschuldigingen van burgemeester en politie zijn niet min; de zoveelste in een stilaan hopeloos lange rij. «Wat moet er nog gebeuren voor ze iemand achter de tralies steken?», vraagt burgemeester Van Goidsenhoven zich af.
«Dit is geen toeval meer», klinkt het bij politievakbond NSPV. «Het parket van Brussel voert een machtsstrijd met de politiezone Brussel-Zuid. De vrijlating van dergelijke verdachten gebeurt doelbewust om het korps te raken.»

Volgens Landuyt kan de minister van Justitie hierbij niet onverschillig blijven. "Er is nu en vooral in Anderlecht nood aan samenwerking, niet aan tegenwerking. Alleen zo kan er iets gedaan worden aan de huidige straffeloosheid in Anderlecht, zegt Landuyt."

Renaat Landuyt vraagt dat de minister de procureur nu aanmaant om effectief werk te maken van een veiligheidsstrategie voor Anderlecht. Hij zal de minister interpelleren over het veiligheidsbeleid van zijn procureur op het terrein.

Persmededeling 3 juni 2008

Renaat

Vorig weekend was het bijzonder druk aan de kust. Het leken wel drie topdagen  midden in de zomer. Vele mensen hebben genoten. Hopelijk hebben ook vele kustbewoners iets kunnen bijverdienen. En gelukkig liepen weinig kinderen of volwassenen verloren, op strand of in zee.

In Blankenberge en Koksijde waren ze voorbereid. Andere kustgemeenten bewust niet. Dit lijkt mij een groot risico. En eigenlijk kan men zich niet permitteren hierover te discussiëren. De wettelijke verantwoordelijkheid van iedere burgemeester, ook van een kustburgemeester, is immers duidelijk.

Van zodra er veel volk bijeen is op een openbare plaats is het voor een burgervader (en zijn schepenen) oppassen geblazen. Er kan altijd iets gebeuren. Er wordt altijd wel ergens iemand onwel. Er is altijd wel ergens hulp te bieden. De gemeentewet laat hierover geen twijfel bestaan: iedere burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen zijn gemeente. Het gemeentebestuur moet zorgen dat waar veel volk bijeenkomt op een openbare plaats de veiligheid en de gezondheid gevrijwaard is. Waar veel mensen bijeenkomen moet de burgemeester er voor zorgen dat er niets ergs gebeurt.

Voor een kustgemeente is één van de belangrijkste openbare plaatsen het strand. Daar is veel volk als het warm is. En er is – door de natuur geschapen – eigenlijk een groot openbaar zwembad. En dat trekt volk. Want als het warm is wil een mens al eens pootje baden. Maar wat de mensen steeds weer vergeten is hoe gevaarlijk de zee, de golven, het water wel is. Vandaar het principieel verbod om te zwemmen. Vandaar die borden met een doorstreepte B. Maar wat is zwemmen? Is dit ook pootje baden. En wanneer wordt pootje baden, zwemmen? En geldt het verbod wel waar er geen doorstreepte B staat. Of dient men de groene vlag te zoeken. Of hangt de rode vlag uit? Maar waar?
Vele vragen die misschien in het staatsblad staan, maar in ieder geval niet door iedereen gekend zijn. Er zijn redenen genoeg om tijdens drukke periodes op het strand geen risico te nemen. En geen redders op het strand is een risico. Redders verhinderen immers dat pootje baden plots gevaarlijk baden wordt, zij helpen verloren gelopen kinderen (want ook hier kunnen de verdwaalpalen niet alles oplossen), zij bieden eerste hulp bij ongevallen. Kortom in Blankenberge en Koksijde was de gezondheid en de veiligheid op het drukke strand gevrijwaard. Het is niet zeker of dit elders ook zo was.

De kustgemeenten krijgen nochtans - omwille van het strand, omwille van de jaarlijkse toeloop van mensen - extra geld van het gemeentefonds. Niet alleen de economie van de gemeente vaart goed bij de volkstoeloop. Ook de financiering van de gemeente is er op berekend. Het is dan ook maar normaal dat de gemeente hier iets voor doet.

De minister van Toerisme wil er – na mijn oproep aan de minister van binnenlandse zaken – wel iets aan doen. Tegen volgend jaar hoopt hij alle kustburgemeesters en de gouverneur overtuigd te hebben om vroeger redders in te zetten. Voor mij blijft dit een risico. De minister van Binnenlandse Zaken moet de gouverneur van West-Vlaanderen vandaag nog de opdracht geven om met de kustburgemeesters een minimale veiligheidsbewaking te organiseren tijdens de volgende warme weekends. En laten we vooral hopen dat die er komen.

Renaat 14 mei 2008

Niet België maar ons sociaal model.

Renaat landuyt, Brugge 1 mei 2008, 12h00

Gezellinnen, kameraden, vrienden,
1 mei 2008 is uniek. Voor het eerst valt rerum novarum op 1 mei. (1 mei is wel 1 mei gebleven)
Terecht onderstrepen ACW, CM, ACV en ABVV, SM  hoe waardevol ons sociaal model is.
Een model waar welvaart eerlijk verdeeld en gedeeld worden.
Een model waarin loonstijging en solidariteit niet tegen elkaar uitgespeeld worden.
Een model waar ook sociale uitkeringen mee stijgen.
Een model met een sterke sociale zekerheid.
Een model met sociaal overleg.
Samen sterk, de abvv-slogan, is meer dan ooit een noodzaak.
We wensen de vakbond succes in de sociale verkiezingen.
Maar we wensen ook alle vakbonden een goede samenwerking na de sociale verkiezingen.
Zeker nu. Nu de politieke verkiezingen blijven duren.
1 mei 2008 is niet uniek als het over de politiek gaat.
Nog steeds is het opbod bezig over hoe men in vijf minuten BHV zal splitsen. Hoe de staat zal hervormd worden. En ondertussen wordt onze welvaart bedreigd.
Op 1 mei 2007 waren ze over BHV bezig. Op 1 mei 2008 zijn ze nog bezig.
Dit is niet veranderd.
Wat wel veranderd is, zijn de prijzen. Die zijn gestegen.
- De energiefactuur is gestegen. En de regering (één en twee) doen niets (dan ruzie onder elkaar maken). De voorschotten stijgen, en de teruggaven uitgesteld. Niet bestaande lasten worden aangerekend. En de regering doet niets. (Tenzij even gaan praten met de rijke heren.)
- De voedselprijzen stijgen. En de regering doet niets. Geen enkele prijscontrole (wel een studie over het verschil tussen de prijs van de aardappel en de prijs van de friet).

De huurprijzen stijgen en de regering doet niets. Intergendeel de enige wet die gestemd werd, is er eentje om de mensen vlugger op straat te zetten. (En voor de rest maar wachten totdat de gewesten bevoegd zullen zijn.)

Maar er is erger.
- De grondprijzen stijgen. En de regering probeert er nog btw bij te voegen.
- De autoverzekeringen stijgen (vooral voor jongeren). En de regering, of dan toch die ene Schouppe, wil het rijbewijs duurder maken.
Het weze dus een troots dat deze dames en heren niet overeenkomen. Want dan pas zou de afbraak van ons sociaal model versneld ingezet worden.
Maar een regering die niets doet (tenzij haar eigen vervaldata overleven) is ook niet goed voor ons. Voor ons sociaal model.
Geen bestuur is geen goed bestuur.
Zelfs voor ons pensioen geen reserves. Ondanks de wet, geen cent voor het zilverfonds.
Geen belastingsverlaging. Geen uitkeringsverhoging.
Meer dan ooit zal het nodig zijn dat vakbonden na hun verkiezingen wel overeenkomen. Wel zorgen voor koopkrachtbehoud tijdens de loononderhandelingen. Wel zorgen voor welvaartvastheid van de uitkeringen.
Op de huidige regering zal niet kunnen worden gerekend.
Ook de hospitalisatieverzekeraar profiteert van het non-beleid. Premies worden ongereglementeerd verhoogd.
 En tegen de supplementendiarree wordt evenmin opgetreden. Geen beperking. Althans niet door de regering.
Gelukkig zijn er nog de mutualiteiten, onze mutualiteit die wel zijn historisch opdracht blijft vervullen. Vergis u niet. Voor sp.a is oppositie voeren geen plezier. Veel liever zouden we mee willen werken aan een versterking van ons sociaal model. Vergis u niet. De grootste Vlaamse roepers willen niet België hervormen. Zij willen ons sociaal model hervormen.   
Onze vrienden van het ACW vergissen zich. Er zijn misschien nog nooit zoveel acw-postjes geweest. Zeker is dat de NV.A het beleid, het ‘non’-beleid bepaalt
Op sp.a kan gerekend worden voor een echte sociale politiek.
Zeker sociaal progressief, zonodig vlaams progressief.
Aan een in staatshervorming verpakte sociale afbraak werken we niet mee.
Niet België maar ons sociaal model is in gevaar.En daar wensen we niet aan mee te werken. 

1 mei blijft echter ook een feest. Laten we, voordat Schouppe het ons verbiedt, er een dorstig feest van maken.

Twee gevangenen en 20 miljoen minder, een gevangenisbeleid op snelheid.

De minister van justitie Vandeursen wil meer gevangeniscapaciteit. Ondertussen is het investeringsbudget van 45 miljoen euro tot 25 miljoen euro herleid. Ofwel bedriegt de minister zichzelf ofwel bedriegt hij ons allen. In ieder geval klopt het niet. Het is: luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn middelen.

En ondertussen zijn er terug twee gevangenen ontsnapt ...

Het justitiebeleid geraakt op dreef of aan de loop.

Renaat, 14.4.8.

Weer een belofte minder:

De minister van justitie heeft vandaag, 8 april 2008 zijn beleidsnota bekendgemaakt. Eerst aan de pers. Morgen aan het parlement.

Inhoud: niets van wat beloofd werd voor de verkiezingen.

Renaat, 8.4.8.

Eerst de verkeersveiligheid
(18 februari 2008)

Renaat Landuyt - De nieuwe regering wil vrachtwagens van 25 meter lang en 60 ton zwaar toelaten. In het dichtbebouwde Vlaanderen is dat om problemen vragen. De komst van lange vrachtwagens is dus voorbarig. Vooraleer we supertrucks toelaten op onze wegen, moeten we maatregelen nemen voor een betere verkeersveiligheid.